Strafferet og kriminologi. Politiret

The Meaning of a Fair Trial: A Comparative Study of Jurisprudence of the American Federal Courts and the European Court of Human Rights

Kacper Zajac

Aarhus University, Department of Law

  kacperzajac@law.au.dk

   

  http://pure.au.dk/portal/en/kacperzajac@law.au.dk

Starting date: 1 September 2019

Completion date:  31 August 2022

Project description:
A comparative study of the rights of the accused in the criminal trial under the 5th and 6th Amendments to the US Constitution and Article 6 and Article 4 of Protocol 7 of the European Convention on Human Rights to determine their exact scope in relation to one another.

Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

Nanna Grønning-Madsen

Juridisk Institut, Syddansk Universitet

  ngra@sam.sdu.dk  

  +45 65 50 36 69/24 60 43 80

  http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/ngra 

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:
Ph.d.-afhandlingen omhandler det kvalificerede terrorforsæt i straffelovens § 114. I afhandlingen vil jeg undersøge og klarlægge indholdet og rækkevidden af terrorforsættet i dansk ret, dvs. navnlig straffelovens § 114 og §§ 114b-e. Jeg vil i undersøgelsen heraf primært analysere danske terrordomme samt foretage en komparativ analyse med retspraksis fra Norge og Sverige. Den danske terrorlovgivning er udarbejdet på grundlag af instrumenter fra bl.a. EU og FN, hvorfor afhandlingen også vil inddrage internationale retskilder. I afhandlingen vil der i den forbindelse blive undersøgt, hvordan de danske domstole forholder sig til internationale problemstillinger vedrørende terrorisme, herunder eksempelvis diskussionen om at være frihedskæmper eller terrorist. Endelig vil jeg i afhandlingen berøre emnet omkring legalitetsprincippet i strl. § 1 i forbindelse med udformningen af straffelovens terrorbestemmelser.

Politiklager

Lea Kjærsgaard

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

  lea.kjaersgaard@jur.ku.dk 

  +45 60 69 20 32

  https://jura.ku.dk/phd/blaa_bog/?pure=da/persons/414049 

Startdato: 01.05.2018

Slutdato:  30.04.2021

Projektbeskrivelse:

Dette ph.d.-projekt på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet vil behandle politiklager. Projektet vil ikke alene have fokus på borgernes retssikkerhed, men også retssikkerheden for de indklagede betjente. Derudover vil projektet behandle den nugældende politiklageordning samt udviklingen deraf. Projektet vil tage udgangspunkt i politiets handlinger eller mangel på samme, hvorfor det vil være nødvendigt at redegøre for politiets rolle i samfundet. Danmark har internationale forpligtelser blandt andet i henhold til EMRK. Det vil på den baggrund være nærliggende at undersøge, om Den Uafhængige Politiklagemyndighed lever op til de internationale forpligtigelser, hvorfor projektet også vil belyse denne vinkel. Projektet vil have rod i politiretten, men der vil også blive inddraget andre retsområder, som forfatningsret, strafferet og straffeproces. På baggrund af projektet vil der kunne udledes retspolitiske holdninger til, hvorledes Den Uafhængige Politiklagemyndighed bør udformes i fremtiden (og om der er overhovedet er behov for ændringer).

Radicalization among Danish youths

Kathrine Elmose Jørgensen

Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

  kathrine.elmose.joergensen@jur.ku.dk  

  +45  35 33 26 96 / 31 13 69 91

 https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/429372 

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  01.09.2021

Projektbeskrivelse:

Sociologisk, kriminologisk undersøgelse af unges veje ind i radikaliserede miljøer særligt med fokus på online rekruttering

Politiets hemmelige efterforskning på internettet

Lene Wacher Lentz

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

  lwle@law.aau.dk 

  +45 61 69 96 61

 http://personprofil.aau.dk/131776 

Twitter: @LeneLentz

Startdato: 01.08.2016

Slutdato:  31.07.2019

Projektbeskrivelse:

Retsplejeloven regulerer politiets efterforskning, men indeholder ikke særlige bestemmelser relateret til den efterforskning, der kan ske på internettet. Afhandlingen undersøger rammerne for denne efterforskning ud fra to cases: Først den tekniske efterforskning, når politiet ved 'hacking'metoder får adgang til borgerens private data og informationssystemer. Dernæst politiets 'undercover'-efterforskning, når der under dække interageres med borgeren, hvilket omfattes af metoderne infiltration, lokkeduevirksomhed og agentvirksomhed. I projektet indgår et menneskeretligt perspektiv om fair trial, jf. EMRK artikel 6, og indgreb i privatliv, korrespondance mv., jf. artikel 8. Derudover indgår et komparativt element med norsk ret.