Strafferet og kriminologi. Politiret

En menneskeretlig vurdering af etnisk profilering i dansk politivirksomhed

Maysum Sattar Al-Sami

Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Mail:  msas@law.aau.dk 

Tlf.:   +45 29 90 48 03

Web: https://vbn.aau.dk/da/persons/maysum-sattur-al-sami

Startdato: 1. juli 2022

Slutdato:   30. juni 2025

Projektbeskrivelse:

Ph.d.-projektet har til formål at beskrive og analysere den nuværende regulering mod diskrimination i dansk (og nordisk) politivirksomhed. Der er i denne forbindelse særligt fokus på etnisk profilering. Det vurderes overordnet, hvorvidt national ret og praksis på området er i overensstemmelse med øvrig dansk ret og Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Analysen suppleres af en komparativ analyse af de danske, norske og svenske juridiske rammer og praksis på området. Det tilsigtes desuden at supplere med en undersøgelse af politiets anvendelse af predictive policing-teknologier og disses mulige direkte eller indirekte fremme af etnisk profilering mv. Projektet udarbejdes om en artikelbaseret ph.d.-afhandling.

Incarcerated sexual and gender minorities - A qualitative study of prison conditions, discrimination, and identity management

Frederik Rom Taxhjelm

Faculty of Law, University of Copenhagen

Mail:  Frederik.taxhjelm@jur.ku.dk

Tlf.:   

Web:  

Starting date: 1. september 2021

Completion date:  31. august 2024

Project description:

The PhD project sets out to investigate the brutalisation of Danish prisons and LGBTI+ discrimination. No research has yet illuminated LGBTI+ people’s experiences of incarceration in Denmark, the character of discrimination faced by the group from fellow inmates, prison staff, and the prison system, or the consequences of strong prison hierarchies, increased brutalisation, and prison violence to LGBTI+ individuals. The international body of knowledge is extremely limited and through a six-month field study and several qualitative interviews, the project is expected to produce novel empirical, methodological, and theoretical insights into the lived experiences of incarcerated LGBTI+ people. The project is co-funded with the Danish Institute for Human Rights.

EU-strafferetten og det skærpede hjemmelskrav

Søren Arvig Verdoner

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  sav@law.au.dk 

Tlf.:   +45 28 89 69 29

Web: https://au.dk/sav@law.au.dk 

Startdato: 1. september 2021

Slutdato:   1. september 2024

Projektbeskrivelse:

Det skærpede hjemmelskrav er et kernebegreb i strafferetten, der i dansk ret er kodificeret i straffelovens §1. Projektets formål er at undersøge de udviklingstendenser inden for strafferetten, der kan påvirke
forståelsen og anvendelsen af det skærpede hjemmelskrav. Herunder særligt hvordan en stigende europæisering af strafferetten påvirker anvendelsen det strafferetlige legalitetsprincip. Danmark har, både som klassisk folkeretssubjekt og som EU-medlemsstat, et voksende antal positive forpligtelser til at kriminalisere bestemte former for adfærd. Det betyder at ikke kun den processuelle men den materielle
strafferet i dag er under påvirkning af international- og europæisk ret. Det rejser en række principielle problemstillinger:

Væsentlige problemstillinger, som projektet forventes at behandle er:

  1. Hvordan er samspillet mellem den EU (og folkeretlige) fortolkningsforpligtelse og det skærpede hjemmelskrav, hvor danske straffebestemmelser implementerer internationale forpligtelser til at kriminalisere bestemte adfærdsformer. Herunder hvilken retskildeværdi forskellige internationale/europæiske normer har i strafferetten.
  2. Hvordan er forholdet mellem et endnu forholdsvist løst defineret europæisk legalitetsprincip og det danske legalitetsprincip
  3. Hertil kommer en række mere specifikke problemstillinger; som forholdet imellem EU-Domstolen som autoritativ fortolker af EU-retten, og danske domstoles rolle som fortolker af  straffenormer;Betydningen af underliggende normer EU-retlige normer for vildfarelseslæren og for fx medvirkenslæren.

Processuelle retssikkerhedsgarantier

Katrine W. Gottlieb

Københavns Universitet (privatist)

Mail:   Katrine.Westhausen.Gottlieb@jur.ku.dk 

Tlf.:   +45 53623360

Web: 

Startdato: 15. maj 2021

Slutdato:   14. maj 2025

Projektbeskrivelse:
Målsætningen med projektet er en vurdering af uskyldsformodningen i dansk ret, herunder om praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-retten udvider omfanget af processuelle retssikkerhedsgarantier i Danmark, og om det danske retsforbehold risikerer at påvirke den gensidige anerkendelse mellem EU-landene.

IT-kriminalitet

Lukas Callesen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:   lc@law.au.dk 

Tlf.:   +45 93 52 23 55 

Web: https://au.dk/lc@law.au.dk 

Startdato: 1. februar 2020

Slutdato:   17. januar 2025

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet er at se nærmere på IT-kriminalitet i en moderne strafferetlig kontekst. I takt med den teknologiske udvikling, fremkommer der ligeledes nye muligheder for at anvende denne teknologi til IT-kriminalitet. Det er derfor relevant at undersøge dels om den nugældende straffelov er egnet til også at dække disse nye former for kriminalitet, herunder om straffelovens bestemmelser anvendes korrekt på IT-kriminalitet, og dels hvilken betydning udviklingen har for de strafferetlige beskyttelsesinteresser.

Indsattes ret til sundhed: Sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgens institutioner

Mathilde Carøe Munkholm

Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Mail:  mamu@sam.sdu.dk

Tlf.:   +45 93 50 77 32

Web: 

Startdato: 01.02.2021

Slutdato:  01.02.2024

Projektbeskrivelse:
Projektet undersøger indsattes adgang til sundhedsbehandling og har til formål at afdække afsoningsvilkårenes betydning for sundhedsbetjeningen af indsatte samt indsattes helbred. Herunder vil betydningen af de praktiske og juridiske vilkår, som fængslet er underlagt blive belyst med inddragelse af menneskerettigheder og dansk ret. Den empiriske del af projektet består af data indsamlet gennem et etnografisk feltarbejde i kriminalforsorgens institutioner. Feltarbejdet omfatter observation og interview i både arrester, lukkede og åbne fængsler.

EU-rettens betydning for den administrative håndhævelse af miljølovgivningen

Thomas Haugsted

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  tha@jur.ku.dk

Tlf.:   +45 30 24 24 78 

Web:  https://jura.ku.dk/ansatte/phd?pure=da/persons/491511

Startdato: 01.10.2020

Slutdato:  30.09.2024

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med EU-rettens betydning for de danske forvaltningsmyndigheders håndhævelse af miljølovgivningen. Formålet er navnlig at belyse, hvorledes EU-retten ændrer ved eller i øvrigt påvirker dansk rets almindelige regler for administrativt tilsyn og kontrol på miljøområdet, herunder ved sanktionering af lovovertrædelser. Afhandlingen vil inddrage perspektiver fra blandt andet hollandsk ret.