Strafferet og kriminologi. Politiret

Hvad forstås ved den rimelige tvivl i det danske retssystem, og hvilken betydning har det for vurderingen af beviser af overvejende subjektiv karakter?

Lotte Helms

Det Juridiske Fakultet, Syddansk Universitet

Mail:  helms@sam.sdu.dk 

Tlf.:   +45 65 50 21 20

Web:  https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/helms

Startdato: 1. januar 2020

Slutdato:   31. december 2022

Projektbeskrivelse:

Princippet "in dubio pro reo" er helt grundlæggende inden for strafferetten, hvorefter rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. Princippet er ikke direkte hjemlet ved lov, men er utvivlsomt gældende i dansk ret. De afgørelser, der træffes af domstolene har en direkte indflydelse på vores retfærdighedsfølelse og begrebet og processen omkring det rummer de altafgørende skridt i rettens stillingtagen til sagens udfald. Dette projekt vil bidrage til at kvalificere begrebet og processen på et videnskabeligt grundlag. Lægdommere er en del af det danske retssystem og er således med til at vurdere skyldsspørgsmålet, hvorfor deres bidrag er relevant at inddrage i projektet. Lægdommere er ikke juridisk uddannede og de har heller ikke en anden form for formel ensartet uddannelse, der kvalificerer dem til hvervet.

Dette projekt vil være et bidrag til at kvalificere diskussionen om, hvorvidt lægdommerordningen skal bevares eller ændres og ligeledes vil det bidrage til at kvalificere diskussionen omkring, hvorvidt der vil være sager, hvor lægdommere ikke skal deltage.

Projektet er således relevant for alle parter, der interesserer sig for og som indgår i strafferetten og ikke mindst for debatten om lægdommerordningen.

Fokus vil i dette projekt være på de subjektive beviser og metoderne vil være henholdsvis retsdogmatisk og retssociologisk metode.


The Meaning of a Fair Trial: A Comparative Study of Jurisprudence of the American Federal Courts and the European Court of Human Rights

Kacper Zajac

Aarhus University, Department of Law

Mail: kacperzajac@law.au.dk

Tel.:  

Web: http://pure.au.dk/portal/en/kacperzajac@law.au.dk

Starting date: 1 September 2019

Completion date:  31 August 2022

Project description:
A comparative study of the rights of the accused in the criminal trial under the 5th and 6th Amendments to the US Constitution and Article 6 and Article 4 of Protocol 7 of the European Convention on Human Rights to determine their exact scope in relation to one another.


Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

Nanna Grønning-Madsen

Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Mail:  ngra@sam.sdu.dk  

Tlf.:   +45 65 50 36 69/24 60 43 80

Web:  http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/ngra 

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:
Ph.d.-afhandlingen omhandler det kvalificerede terrorforsæt i straffelovens § 114. I afhandlingen vil jeg undersøge og klarlægge indholdet og rækkevidden af terrorforsættet i dansk ret, dvs. navnlig straffelovens § 114 og §§ 114b-e. Jeg vil i undersøgelsen heraf primært analysere danske terrordomme samt foretage en komparativ analyse med retspraksis fra Norge og Sverige. Den danske terrorlovgivning er udarbejdet på grundlag af instrumenter fra bl.a. EU og FN, hvorfor afhandlingen også vil inddrage internationale retskilder. I afhandlingen vil der i den forbindelse blive undersøgt, hvordan de danske domstole forholder sig til internationale problemstillinger vedrørende terrorisme, herunder eksempelvis diskussionen om at være frihedskæmper eller terrorist. Endelig vil jeg i afhandlingen berøre emnet omkring legalitetsprincippet i strl. § 1 i forbindelse med udformningen af straffelovens terrorbestemmelser.


Politiklager

Lea Kjærsgaard

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Mail:  lea.kjaersgaard@jur.ku.dk 

Tlf.:   +45 60 69 20 32

Web:  https://jura.ku.dk/phd/blaa_bog/?pure=da/persons/414049 

Startdato: 01.05.2018

Slutdato:  30.04.2021

Projektbeskrivelse:

Dette ph.d.-projekt på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet vil behandle politiklager. Projektet vil ikke alene have fokus på borgernes retssikkerhed, men også retssikkerheden for de indklagede betjente. Derudover vil projektet behandle den nugældende politiklageordning samt udviklingen deraf. Projektet vil tage udgangspunkt i politiets handlinger eller mangel på samme, hvorfor det vil være nødvendigt at redegøre for politiets rolle i samfundet. Danmark har internationale forpligtelser blandt andet i henhold til EMRK. Det vil på den baggrund være nærliggende at undersøge, om Den Uafhængige Politiklagemyndighed lever op til de internationale forpligtigelser, hvorfor projektet også vil belyse denne vinkel. Projektet vil have rod i politiretten, men der vil også blive inddraget andre retsområder, som forfatningsret, strafferet og straffeproces. På baggrund af projektet vil der kunne udledes retspolitiske holdninger til, hvorledes Den Uafhængige Politiklagemyndighed bør udformes i fremtiden (og om der er overhovedet er behov for ændringer).


Radicalization among Danish youths

Kathrine Elmose Jørgensen

Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

Mail:  kathrine.elmose.joergensen@jur.ku.dk  

Tlf.:   +45  35 33 26 96 / 31 13 69 91

Web:  https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/429372 

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  01.09.2021

Projektbeskrivelse:

Sociologisk, kriminologisk undersøgelse af unges veje ind i radikaliserede miljøer særligt med fokus på online rekruttering