Obligationsret, speciel

Forvaltningskontrakter: Aftaler og myndighedsudøvelse

Rasmus Grønved Nielsen    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

  rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk   

  +45 21 74 92 03

   http://jura.ku.dk/phd/blaa_bog/?pure=da/persons/413573    

Startdato: 1. november 2017

Slutdato:   1. marts 2021

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med aftaler mellem forvaltningsmyndigheder og borgere med særlig fokus på aftaler om myndighedsudøvelse ("forvaltningskontrakter"). Afhandlingen har navnlig til formål at identificere forskellige aftaletyper og vurdere, hvorvidt der kan opstilles almindelige principper i tilknytning hertil gennem en integration af forvaltningsretlige og kontraktretlige normer. Afhandlingen inddrager perspektiver fra navnlig tysk, norsk og fransk ret.

Ændringsretten i lejeforhold med fokus på forbedringer

Bitten Wissing Kjærgaard

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

  bwk@law.au.dk 

 + 45 93 52 11 45

 http://au.dk/bwk@law.au.dk

Startdato: 01.09.2017

Slutdato:  01.09.2020

Projektbeskrivelse: (lejeret)

Afhandlingen vil undersøge og afdække grænserne for parternes ændringsret, herunder betydningen af legal og aftalt uopsigelighed. Herefter vil det blive undersøgt, hvordan ændringerne skal/kan foretages, herunder reglerne om iværksættelse af forbedringer og hvilke gener lejeren skal tåle. Til sidst undersøges, hvilken betydning forbedringerne har for lejens størrelse og regulering.

Kontraktrummets betingelser for efficient anvendelse af Offentlig Privat Partnerskab - et socialt infrastrukturelt perspektiv

Sandie Nøhr Nielsen

Copenhagen Business School - Juridisk Institut

  snn.jur@cbs.dk

  3815 2605

 

Startdato: 02.02.2016

Slutdato: 28.12.2019

Projektbeskrivelse:

Sandie Nøhr Nielsen arbejder på en ph.d.-afhandling der analyserer rammerne for mulige gevinster ved Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), herunder i hvilken grad kontraktrummet i et OPP kan optimere samarbejdsværdien for den offentlige og private aftalepart. Afhandlingen har fokus på krydsfeltet mellem privatret og offentlig ret, og virkningerne heraf. Forskningen har et særligt fokus på sociale infrastrukturelle OPP’er og den kontraktuelle relation. Erfaringer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der for den offentlige part er flere forhold der gør sig gældende for, hvornår OPP er økonomisk fordelagtigt. Formålet med afhandlingen er, at forsøge at give et fællesoptimerende perspektiv på anvendelsen af OPP, for herigennem at øge samarbejdet mellem sektorerne, sikre en optimeret samarbejdsværdi og en optimering af OPP kontrakten.