Law of obligations – special area

Misligholdelsesbeføjelser i lejeretten

Daniel Skov

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

Mail:  dans@sam.sdu.dk  

Tlf.:   

Web:  https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/dans

Startdato: 01.01.2020

Slutdato:  28.02.2023

Projektbeskrivelse: (lejeret)

En retsdogmatisk analyse af de lejeretlige misligholdelsesbeføjelser med basis i obligationsretten. I afhandlingen vil det blive undersøgt, om der, indenfor lejeretlige misligholdelsesbeføjelser, er udviklet en særlig forbrugertilgang i boliglejeforhold sat i forhold til de enslydende bestemmelser i erhvervslejeforhold.


Digital entrepriseret

Nicolaus Falk-Scheibel    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  nicolaus.falk@jur.ku.dk 

Tlf.:   +45 25 10 05 90

Web:  https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/279890      

Startdato: 01.04.2018

Slutdato:  31.03.2022

Projektbeskrivelse:
Projektet har arbejdstitlen "Digital Entrepriseret" og beskæftiger sig med bygge- og anlægssektorens digitalisering.
Projektet undersøger digitaliseringens betydning for entrepriseretten, herunder navnlig hvorvidt anvendelsen af BIM (Building Information Modeling) påvirker den traditionelle fordeling af roller og ansvar mellem byggeriets parter. I den forbindelse undersøges det, hvorvidt digitaliseringen udfordrer de traditionelle kontraktretlige grundsætninger om parternes reaktions- og loyalitetspligter. 


Forvaltningskontrakter: Aftaler og myndighedsudøvelse

Rasmus Grønved Nielsen    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail: rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk   

Tlf.:  +45 21 74 92 03

Web: http://jura.ku.dk/phd/blaa_bog/?pure=da/persons/413573    

Startdato: 1. november 2017

Slutdato:   1. marts 2021

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med aftaler mellem forvaltningsmyndigheder og borgere med særlig fokus på aftaler om myndighedsudøvelse ("forvaltningskontrakter"). Afhandlingen har navnlig til formål at identificere forskellige aftaletyper og vurdere, hvorvidt der kan opstilles almindelige principper i tilknytning hertil gennem en integration af forvaltningsretlige og kontraktretlige normer. Afhandlingen inddrager perspektiver fra navnlig tysk, norsk og fransk ret.


Ændringsretten i lejeforhold med fokus på forbedringer

Bitten Wissing Kjærgaard

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Mail:  bwk@law.au.dk 

Tlf.:   +45 93 52 11 45

Web:  http://au.dk/bwk@law.au.dk

Startdato: 01.09.2017

Slutdato:  01.09.2020

Projektbeskrivelse: (lejeret)

Afhandlingen vil undersøge og afdække grænserne for parternes ændringsret, herunder betydningen af legal og aftalt uopsigelighed. Herefter vil det blive undersøgt, hvordan ændringerne skal/kan foretages, herunder reglerne om iværksættelse af forbedringer og hvilke gener lejeren skal tåle. Til sidst undersøges, hvilken betydning forbedringerne har for lejens størrelse og regulering.


Kontraktrummets betingelser for efficient anvendelse af Offentlig Privat Partnerskab - et socialt infrastrukturelt perspektiv

Sandie Nøhr Nielsen

Copenhagen Business School - Juridisk Institut

Mail:  snn.jur@cbs.dk

Tlf.:   3815 2605

Web: 

Startdato: 02.02.2016

Slutdato: 28.12.2019

Projektbeskrivelse:

Sandie Nøhr Nielsen arbejder på en ph.d.-afhandling der analyserer rammerne for mulige gevinster ved Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), herunder i hvilken grad kontraktrummet i et OPP kan optimere samarbejdsværdien for den offentlige og private aftalepart. Afhandlingen har fokus på krydsfeltet mellem privatret og offentlig ret, og virkningerne heraf. Forskningen har et særligt fokus på sociale infrastrukturelle OPP’er og den kontraktuelle relation. Erfaringer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der for den offentlige part er flere forhold der gør sig gældende for, hvornår OPP er økonomisk fordelagtigt. Formålet med afhandlingen er, at forsøge at give et fællesoptimerende perspektiv på anvendelsen af OPP, for herigennem at øge samarbejdet mellem sektorerne, sikre en optimeret samarbejdsværdi og en optimering af OPP kontrakten.