Forvaltningsret

Retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer

Lisa Christensen

Syddansk Universitet

  lch@sam.sdu.dk   

 +45 65 50 31 93 

 

Startdato: 01.07.2018

Slutdato:  30.06.2021

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger de retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer (smart grid og smart energy systems). Intelligente energisystemer etablerer interaktion mellem forbrugere og leverandører med det formål at tilpasse energisystemet til forbruget og omvendt. Udveksling af forsynings- og forbrugsdata fra samtlige producenter og forbrugere skal sikre realiseringen af det intelligente energinet som en del af løsningen på den grønne omstilling. Samtidig åbner nettene op for egen og kommerciel indsigt i individuelle forbrugsmønstre, som kan indeholde personoplysninger, der er beskyttet efter persondataforordningen. Projektet undersøger i lyset heraf, hvordan hensynet til at beskytte borgernes privatliv og personlige integritet konkret beskyttes overfor hensynet til en hensigtsmæssig udnyttelse af mulighederne for informations- og kommunikations teknologier i intelligente energisystemer. 

Digitisation of the Danish public sector

Thea Johanne Raugland

Aarhus University, Department of Law

  tjr@law.au.dk 

  + 45 60 54 95 55 

 http://au.dk/en/tjr@law.au.dk

Starting date: 1 February 2018

Completion date:  24 September 2021

Project description:

A selection of issues related to protection of personal data when implementing new technologies in the Danish public sector.

Forvaltningskontrakter: Aftaler og myndighedsudøvelse

Rasmus Grønved Nielsen    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

  rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk   

  +45 21 74 92 03

   http://jura.ku.dk/phd/blaa_bog/?pure=da/persons/413573    

Startdato: 1. november 2017

Slutdato:   1. marts 2021

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med aftaler mellem forvaltningsmyndigheder og borgere med særlig fokus på aftaler om myndighedsudøvelse ("forvaltningskontrakter"). Afhandlingen har navnlig til formål at identificere forskellige aftaletyper og vurdere, hvorvidt der kan opstilles almindelige principper i tilknytning hertil gennem en integration af forvaltningsretlige og kontraktretlige normer. Afhandlingen inddrager perspektiver fra navnlig tysk, norsk og fransk ret.

Menneskerettigheder i kommunerne

Peter Kristian Hjaltason

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder

  peter.kristian.hjaltason@jur.ku.dk   

  +45 35 33 09 50

   http://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/435668   

Startdato: 01.10.2017

Slutdato:  30.09.2020

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan de danske kommuner arbejder inden for en menneskeretlig tænkning og diskurs. Det har særligt fokus på børneområdet, herunder bl.a. reglerne om tvangsadoption og videreført anbringelse mv. Undersøgelsen vil både bestå af en retsdogmatisk analyse og en retssociologisk undersøgelse. 

Autoriserede sundhedspersoners retssikkerhed i forbindelse med klage- og tilsynssager

Sidsel Kathrine Løgstrup    

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

  skl@law.au.dk    

  +45 87 16 51 65

  https://au.dk/skl@law.au.dk    

Startdato: 01.09.2016

Slutdato:  20.08.2020

Projektbeskrivelse:
Der er ikke indmeldt nærmere beskrivelse af projektet.

Offentligt ansattes disciplinære ansvar

Rikke Krøger

Juridisk Institut, Aalborg Universitet

  rik@law.aau.dk 

  +45 40 33 80 33

 

Startdato: 01.07.2017

Slutdato:  01.07.2020

Projektbeskrivelse:

Hensigten med afhandlingen er at undersøge offentligt ansattes disciplinære ansvar og udviklingen heraf. Offentligt ansattes ansvarspådragende handlinger kan sanktioneres strafferetligt eller internt i form af disciplinære foranstaltninger, bl.a. ved påtale, degradering, afskedigelse mv. I den juridiske litteratur ses det disciplinære ansvar primært behandlet for tjenestemænd, det skyldes formentlig bl.a. at der ikke eksisterer et tilsvarende sanktionssystem for overenskomstansatte. På den baggrund forsøges det afklaret, hvad offentligt ansattes ansvar indebærer, hvornår en handling sanktioneres, og om den ansattes stilling er af betydning herfor.

Kontraktrummets betingelser for efficient anvendelse af Offentlig Privat Partnerskab - et socialt infrastrukturelt perspektiv

Sandie Nøhr Nielsen

Copenhagen Business School - Juridisk Institut

  snn.jur@cbs.dk

  3815 2605

 

Startdato: 02.02.2016

Slutdato: 28.12.2019

Projektbeskrivelse:

Sandie Nøhr Nielsen arbejder på en ph.d.-afhandling der analyserer rammerne for mulige gevinster ved Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), herunder i hvilken grad kontraktrummet i et OPP kan optimere samarbejdsværdien for den offentlige og private aftalepart. Afhandlingen har fokus på krydsfeltet mellem privatret og offentlig ret, og virkningerne heraf. Forskningen har et særligt fokus på sociale infrastrukturelle OPP’er og den kontraktuelle relation. Erfaringer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der for den offentlige part er flere forhold der gør sig gældende for, hvornår OPP er økonomisk fordelagtigt. Formålet med afhandlingen er, at forsøge at give et fællesoptimerende perspektiv på anvendelsen af OPP, for herigennem at øge samarbejdet mellem sektorerne, sikre en optimeret samarbejdsværdi og en optimering af OPP kontrakten.

Inklusion i velfærdsstaten: Interaktionen mellem langtidsledige borgere og kommunernes sagsbehandlere

Stine Piilgaard Porner Nielsen

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

  sppn@sam.sdu.dk 

  65 50 15 23

https://dk.linkedin.com/in/stineppn 

Startdato: 01.06.2016

Slutdato:  31.05.2019

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan sociale problemer håndteres retligt i interaktionen mellem sagsbehandlere, der er ansat i den kommunale forvaltning, og langtidsledige borgere. Ph.d.-projektet er retssociologisk og undersøger juraens og den retlige bevidstheds betydning i interaktionen mellem langtidsledige borgere og sagsbehandlere, der arbejder med at hjælpe langtidsledige borgere i beskæftigelse. Formålet med projektet er at belyse sagsbehandlingens processer og virkning ved at kortælle borgeres og sagsbehandleres praksis og erfaringer. 

Det dobbelte retsgrundlag for offentligt overenskomstansatte

Mette Søsted

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

  mettesoested@law.au.dk

  60 61 20 33

 

Startdato: 01.09.2015

Slutdato:  01.05.2019

Projektbeskrivelse:

Projektet placerer sig inden for den individuelle, offentlige ansættelsesret, hvilket er et felt, som svært lader sig placere i sondringen mellem offentlig og privat ret. Som udgangspunkt anses ansættelse på overenskomst for at udspringe af privatretten og dets principper. Retsudviklingen, primært ved ombudsmanden og domstolene, har imidlertid medført, at det offentlige - også i arbejdsgiverrollen - er forpligtet til at iagttage forvaltningsretlige regler og principper. Omfanget af forvaltningsretlige krav til personaledispositioner er imidlertid ikke klart udviklet, og der tegner sig samlet set et broget retsgrundlag for denne lønmodtagergruppe.