Forvaltningsret

Tilsyn og kontrol

Morten Fristrup Schou    

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail: mfs@law.au.dk     

Tlf.:  +45 29 93 86 15

Web: https://pure.au.dk/portal/da/mfs@law.au.dk

Startdato: 1. februar 2021

Slutdato:  31. januar 2024

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med spørgsmålet om forvaltningens ulovbestemte tilsynsforpligtelser.


EU-rettens betydning for den administrative håndhævelse af miljølovgivningen

Thomas Haugsted

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  tha@jur.ku.dk

Tlf.:   +45 30 24 24 78 

Web:  https://jura.ku.dk/cora/ansatte/?pure=da/persons/491511

Startdato: 01.10.2020

Slutdato:  30.09.2024

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med EU-rettens betydning for de danske forvaltningsmyndigheders håndhævelse af miljølovgivningen. Formålet er navnlig at belyse, hvorledes EU-retten ændrer ved eller i øvrigt påvirker dansk rets almindelige regler for administrativt tilsyn og kontrol på miljøområdet, herunder ved sanktionering af lovovertrædelser. Afhandlingen vil inddrage perspektiver fra blandt andet hollandsk ret.


Retssikkerhed i den digitale forvaltning

Johan Næser

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jon@law.au.dk 

Tlf.:   +45 27 38 24 43 

Web:  http://au.dk/jon@law.au.dk

Startdato: 01.09.2020

Slutdato:  15.01.2024

Projektbeskrivelse:
Hovedformålet med afhandlingen er at undersøge, i hvilket omfang den digitale forvaltning kan rummes inden for de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder retsgrundsætninger. Den juridiske kerne i projektet er således forvaltningsretlige og retssikkerhedsmæssige overvejelser om de problemstillinger, som i praksis opstår i forbindelse med, at forvaltningsprocessen digitaliseres og automatiseres. 


Retssikkerhed i nævnsbehandling

Julie Marie Bjerggaard Jørgensen    

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Mail: jmj@law.au.dk    

Tlf.:  +45 28 77 72 64

Web: https://pure.au.dk/portal/da/jmj@law.au.dk

Startdato: 1. september 2020

Slutdato:  31. august 2025

Projektbeskrivelse:
Projektet beskæftiger sig med varetagelsen af borgernes retssikkerhed, når sager behandles i administrative nævn.
Projektet vil bl.a. komme ind på retssikkerhedsmæssige fordele og betænkeligheder forbundet med nævnsbehandling
og undersøge potentialet for en forbedring af retssikkerheden.


Menneskerettigheder i kommunerne

Peter Kristian Hjaltason

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder

Mail: peter.kristian.hjaltason@jur.ku.dk   

Tlf.:  +45 35 33 09 50

Web: http://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/435668   

Startdato: 01.10.2017

Slutdato:  30.09.2020

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan de danske kommuner arbejder inden for en menneskeretlig tænkning og diskurs. Det har særligt fokus på børneområdet, herunder bl.a. reglerne om tvangsadoption og videreført anbringelse mv. Undersøgelsen vil både bestå af en retsdogmatisk analyse og en retssociologisk undersøgelse.