Andet

Politiske forhandlinger

Mikkel Gudsøe

Syddansk Universitet, Juridisk Institut og Institut for Statskundskab

Mail: migu@sam.sdu.dk

Tlf.:  +45 42 42 00 04

Web:   

Startdato: 01.01.2023

Slutdato:  31.12.2025

Projektbeskrivelse:

”Med Lov skal Land Bygges” Sådan lyder det i fortalen til Jyske Lov ved Kong Valdemar II Sejr, der opridser de grundlæggende juridiske principper for Jylland – eller måske sågar, hvilket er omdiskuteret, hele Riget – en egentlig rigslov, stærkt inspireret af kanonisk ret.

Når lovene skal vedtages, går der forud herfor en forhandlingsproces, hvorfor en undersøgelse af denne og disse processer, samt om politikernes forhandlingskompetencer eller mangel på samme fører til ineffektive og|eller suboptimale resultater. Ordet eller temaet forhandling optræder som procesord syv gange i fem paragraffer i Grundloven (§17, §18, §38, §40, §49 og §53 – markeret nedenfor) – og ikke færre end 97 gange i Folketingets forretningsorden.

Projektet søger at afdække de politiske forhandleres viden om og brug af kendte forhandlingsstrategier, taktikker m.v. og søger at kortlægge hvorvidt processerne for de optimale forhandlinger – og dermed en forhåbentlig bedre lovgivning – er til stede i Folketinget.

1) Hvordan bliver vort land bygget og udbygget – år efter år, Folketing efter Folketing – forhandlingerne om lovene? og

2) Kan det gøres bedre gennem strukturerede processer og modeller – til styrkelse af demokratiet – og Danmarks fundament, lovene?

Herunder melder flere sub-spørgsmål sig, såsom hvorvidt nyvalgte politikere er erfarne politikere forhandlingsteknisk eller politisk relationelt underlegne og om dette kan udgøre en demokratisk udfordring? Endvidere er det interessant at undersøge om partiernes størrelser (antal) mandater og tilhørende større eller mindre organisatoriske apparat hæmmer eller fremmer kvaliteten i de politiske forhandlinger? Når et parti skal fordele mange ordførerskaber hos hvert enkelt mandat, kan de til ordførerskaberne knyttede forhandlinger da varetages med behørig kvalitet – og kan dette føre til demokratisk negative konsekvenser eksempelvis ved ikke at kunne deltage behørigt forberedt i processen? Hvor uddannede, trænede og teoretisk funderede er politikerne i disciplinen forhandling, herunder struktureret forberedelse og eksekvering i både værdiskabelse og værdikrævende strategier – problem-løsende, samarbejdende og konkurrerende - og dertilhørende taktikker?The Role of International Law in Safeguarding Food Security

Theodora Valkanou

Faculty of Law, University of Copenhagen

Mail:  theodora.valkanou@jur.ku.dk

Tel.:   +45 35 33 07 64

Web:  https://jura.ku.dk/cilcc/dansk/ansatte/?pure=da/persons/636134 

Starting date: September 2018

Completion date: 31 August 2021

Project description:
The availability of and access to adequate food has always been conspicuously uneven around the world. Bearing in mind that food security has transnational dimensions and therefore calls for an international response, the aim of the research project is to examine the international legal foundations of food security and analyse how specialised branches of international law can address food security threats.