Andet

Stereotyping as a Human Rights Issue

Liv Navntoft Henningsen

Roskilde Universitet

Mail: livnh@ruc.dk  

Tlf.:  +45 3025 9943

Web: https://forskning.ruc.dk/da/persons/livnh 

Startdato: Juni 2019

Slutdato:  

Projektbeskrivelse:

I projektet analyseres tendenser i nyere retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omkring stereotypisering, stigma og bias. Der anvendes både retsdogmatiske og retsfeministiske metoder og teori. Teoretisk bidrager projektet med et poststrukturalistisk og nymaterialistisk perspektiv på retten.


The Meaning of a Fair Trial: A Comparative Study of Jurisprudence of the American Federal Courts and the European Court of Human Rights

Kacper Zajac

Aarhus University, Department of Law

Mail: kacperzajac@law.au.dk

Tel.:  

Web: http://pure.au.dk/portal/en/kacperzajac@law.au.dk

Starting date: 1 September 2019

Completion date:  31 August 2022

Project description:
A comparative study of the rights of the accused in the criminal trial under the 5th and 6th Amendments to the US Constitution and Article 6 and Article 4 of Protocol 7 of the European Convention on Human Rights to determine their exact scope in relation to one another.


Digital entrepriseret

Nicolaus Falk-Scheibel    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  nicolaus.falk@jur.ku.dk 

Tlf.:   +45 25 10 05 90

Web:  https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/279890      

Startdato: 01.04.2018

Slutdato:  31.03.2022

Projektbeskrivelse:
Projektet har arbejdstitlen "Digital Entrepriseret" og beskæftiger sig med bygge- og anlægssektorens digitalisering.
Projektet undersøger digitaliseringens betydning for entrepriseretten, herunder navnlig hvorvidt anvendelsen af BIM (Building Information Modeling) påvirker den traditionelle fordeling af roller og ansvar mellem byggeriets parter. I den forbindelse undersøges det, hvorvidt digitaliseringen udfordrer de traditionelle kontraktretlige grundsætninger om parternes reaktions- og loyalitetspligter. 


The Role of International Law in Safeguarding Food Security

Theodora Valkanou

Faculty of Law, University of Copenhagen

Mail:  theodora.valkanou@jur.ku.dk

Tel.:   +45 35 33 07 64

Web:  https://jura.ku.dk/cilcc/dansk/ansatte/?pure=da/persons/636134 

Starting date: September 2018

Completion date: 31 August 2021

Project description:
The availability of and access to adequate food has always been conspicuously uneven around the world. Bearing in mind that food security has transnational dimensions and therefore calls for an international response, the aim of the research project is to examine the international legal foundations of food security and analyse how specialised branches of international law can address food security threats.


Climate Change Litigation in an EU Perspective

Sine Rosvig Sørensen

Aarhus University, Department of Law

Mail: srs@law.au.dk 

Tel.:  + 45 93 52 15 97 

Web: http://au.dk/en/srs@law.au.dk 

Starting date: 1 September 2018

Completion date:  31 August 2021

Project description:

The PhD project examines cases at the Court of Justice of the European Union (CJEU), which raise issues of fact or law regarding/related to climate change causes and impacts. Through analysis of the relevant CJEU case law, the project seeks to shed light on the CJEU's approach and interpretation style in such climate change cases, and assess how the CJEU influences the development of EU climate change law and policy through its case law.


Forældelsesregler - udvikling og grænser

Mathias Mikkelsen    

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  mm@law.au.dk 

Tlf.:   

Web: http://pure.au.dk/portal/da/mm@law.au.dk     

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.08.2021

Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at undersøge udviklingen i det almindelige forældelsesinstitut særligt i lyset af 1) de seneste ændringer af forældelsesloven, hvor forældelsesfristerne for visse fordringer er blevet ophævet med tilbagevirkende kraft 2) den seneste retspraksis, hvor domstolene har fortolket forældelsesloven i lyset af Danmarks internationale forpligtelser med den konsekvens, at forældelsesreglerne er blevet fortolket udvidende eller er blevet tilsidesat. Det undersøges på den baggrund, hvilke hensyn og formål forældelsesreglerne har til formål at varetage, om der er sket en forskydning heri, samt hvilke grænser internationale konventioner sætter for udformningen af forældelsesreglerne.


Kontrafaktiske scenarier - Kompensationsudmålingen i immaterialretssager

Rasmus Arler Bogetoft

CBS Law

Mail:  rkb.law@cbs.dk 

Tlf.:   + 45 38 15 26 34   

Web:  https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/cbs-law/staff/rkblaw 

Startdato:17.09.2018

Slutdato: 

Projekt beskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan danske domstole udmåler erstatning i immaterialretssager. Hvordan håndterer domstolene den kontrafaktiske analyse, hvor de skal fastsætte, hvad der ville være sket, hvis et retsbrud ikke var indtrådt? Leder den juridiske analyse frem til de samme resultater som en økonomisk-teoretisk analyse? Og hvis ikke, kan forskellene da skyldes bevisusikkerhed?


Fondsretten og den levende vedtægt

Mark Ørberg

CBS Law

Mail: mo.law@cbs.dk 

Tlf.:  +45 51 51 83 72

Web: 

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:

Formål, ledelse, kapital og grundsætninger i ikke-erhvervsdrivende fonde.


Digitisation of the Danish public sector

Thea Johanne Raugland

Aarhus University, Department of Law

Mail: tjr@law.au.dk 

Tel.: + 45 60 54 95 55 

Web: http://au.dk/en/tjr@law.au.dk

Starting date: 1 February 2018

Completion date:  24 September 2021

Project description:

A selection of issues related to protection of personal data when implementing new technologies in the Danish public sector.


Tilbudskonsortier - konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder

Heidi Sander Løjmand

University of Southern Denmark

Mail: hei@sam.sdu.dk 

Tel.: +45 51 94 00 56

Web: 

Starting date: 1 February 2017

Completion date:  

Projektbeskrivelse:

In the light of the Danish Competition Act and TFEU art. 101, the project examines the legality of joint bidding (consortium bids). The project entails both legal and economic analysis to shed light on the consequences of the current state of law including the legal uncertainty of the assessment of whether companies are competitors. In addition, the project seeks to provide a legal political discussion on how joint bidding could/should be regulated to create social value.


Kontraktrummets betingelser for efficient anvendelse af Offentlig Privat Partnerskab - et socialt infrastrukturelt perspektiv

Sandie Nøhr Nielsen

Copenhagen Business School - Juridisk Institut

Mail:  snn.jur@cbs.dk

Tlf.:   3815 2605

Web: 

Startdato: 02.02.2016

Slutdato: 28.12.2019

Projektbeskrivelse:

Sandie Nøhr Nielsen arbejder på en ph.d.-afhandling der analyserer rammerne for mulige gevinster ved Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), herunder i hvilken grad kontraktrummet i et OPP kan optimere samarbejdsværdien for den offentlige og private aftalepart. Afhandlingen har fokus på krydsfeltet mellem privatret og offentlig ret, og virkningerne heraf. Forskningen har et særligt fokus på sociale infrastrukturelle OPP’er og den kontraktuelle relation. Erfaringer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der for den offentlige part er flere forhold der gør sig gældende for, hvornår OPP er økonomisk fordelagtigt. Formålet med afhandlingen er, at forsøge at give et fællesoptimerende perspektiv på anvendelsen af OPP, for herigennem at øge samarbejdet mellem sektorerne, sikre en optimeret samarbejdsværdi og en optimering af OPP kontrakten.