Ph.d. -kursus: Metode III - Fortolkning, implementering og retsanvendelse

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 1. november 2023, kl. 00:00 - torsdag 2. november 2023, kl. 00:00

Sted

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Alle 16, 8000 Aarhus C, bygning-lokale 1410-247


Formål og indhold

Kurset fokuserer på centrale metodiske elementer i juridisk forskning med hovedvægt på retsdogmatisk forskning. De centrale elementer er fortolkning, analyser af implementering af lovgivning samt analyser af retsanvendelse. 

Formålet er at introducere ph.d.-studerende til generelle fortolkningsmetoder samt metoder til analyse af implementering af lovgivning samt retsanvendelse. Herudover introduceres til mere specifikke metodiske praksisser i forskellige dele af retssystemet med hensyn til fortolkning og retsanvendelse, herunder ved domstole, forvaltningsmyndigheder, ankenævn mv. samt i internationale fora, herunder EU. 

Kurset målrettes deltagernes konkrete projekter og de metodiske problemer heri. Deltagerne vil få lejlighed til at drøfte dette indbyrdes samt med seniorforskere. Ud over en aktiv deltagelse skal deltagerne på forhånd skrive et skriftlige oplæg om deres overvejelser og problemer m.h.t. fortolkning, implementering og retsanvendelse.

Program

Kursusansvarlig

Bettina Lemann Kristiansen, professor, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, blk@law.au.dk

Deltagernes forberedelse

Det er en betingelse for at deltage i kurset, at hver deltager forud for kurset indsender et paper på maksimalt 5 sider (en standardside er 2.400 anslag).

Paper bedes sendt til: Annemarie Lai Jensen, alj@law.au.dk. Deadline for paper er fredag den 27. oktober 2023 kl.12.00.

Paperet skal indeholde:

  1. Dit eget forskningsprojekt: Lav en kort beskrivelse af dit emnefelt og de retlige problemer, teorier og metoder som allerede er valgt.
  2. Angående fortolkningsmetoder:
    1. Hvilke fortolkningsmetode(r) planlægger du at anvende?
    2. Hvilke fortolkningsmetoder anvendes af de retlige aktører eller myndigheder, der er relevante for dit projekt? (Domstole – nationale eller internationale, EU-Kommissionen, ankenævn, compliance committees, forvaltningsmyndigheder,,,)
  3. Implementering: Er der implementeringsaspekter - fx fra international eller EU-ret til national ret – i dit projekt? Implementering fra national ret til konkret praksis?
  4. Retsanvendelse: Er der forskelle i de forskellige aktørers eller myndigheders fortolkning og retsanvendelse, som du fokuserer på i dit projekt? Fx på grund af forskellige roller eller reguleringsmæssigt niveau? Eller på grund af nationale forskelle i et komparativt perspektiv?
  5. Research Design and Methodology: Hvilke overvejelser har du gjort dig mht. forskningsdesign? Hvordan kan du kort beskrive din analytiske eller metodologiske tilgang?

ECTS

Kurset er en del af de obligatoriske kurser for ph.d.-studerende ved Juridisk Institut, AU. For andre deltagere giver kurset 3 ECTS.

Deltagergebyr

Intet

Sprog

Dansk (dog kan enkelte oplæg og tekster være på engelsk)

Registrering

Tilmelding pr. mail til Annemarie Lai Jensen, alj@law.au.dk senest fredag d. 13. oktober 2023 kl. 12.00.

Deltagerbegrænsning 

Maksimalt 20 deltagere