Statsret, folkeret og menneskerettigheder

Juridiske problemstillinger ved privatisering af det ydre rum

Danny Johansen

Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Mail:  danjo@sam.sdu.dk

Tlf.:   +45 93 50 77 47

Web:  

Startdato: 1. januar 2021

Slutdato:  31. december 2023

Projektbeskrivelse:
Traktaterne som regulerer det ydre rum sætter en meget høj sammenblanding af private og stater i rummet, hvor staten skal give tilladelse til privates handlinger, og samtidig bliver ansvarlig for alt hvad den private foretager sig. I disse tider ser vi en kraftig øgning af privates aktiviteter i det ydre rum, og snart vil de overhale staternes aktiviteter. Det resulterer i at flere huller begynder at vise sig i det juridiske grundlag. 
Projektet ønsker at undersøge hvilke juridiske problemer stigningen i private aktiviteter medfører, og om stigningen af private aktiviteter påvirker opfattelsen af rumretten som en folkeretlig subkategori. 


Grundlovens beskyttelse af religionsfriheden

Jesper Aagaard

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jaa@law.au.dk 

Tlf.:   +45 93 52 23 58

Web:  https://au.dk/jaa@law.au.dk 

Startdato: 1. september 2020

Slutdato:  31. august 2023

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen har til formål at undersøge, hvilke retlige rammer grundlovens bestemmelser om religionsfrihed sætter for lovgivningsmagten og forvaltningen. Undersøgelsen vil ske i form af en retsdogmatisk analyse af grundlovens bestemmelser om religionsfrihed med hovedvægten på grundlovens § 67 og § 70. Med henblik på at bidrage til forståelsen af bestemmelsernes ordlyd og forarbejder, samt ved fastlæggelsen af de hensyn, som bestemmelserne har til formål at varetage, vil afhandlingen undersøge den historiske baggrund for grundlovens bestemmelser om religionsfrihed. Endvidere vil afhandlingen inddrage lovgivningspraksis fra de senere år, hvor forhold knyttet til borgernes religionsudøvelse reguleres, sådan som det f.eks. er tilfældet med loven om et tildækningsforbud.


Human Rights Obligations in a Changing Climate

Isabelle Berggren

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  ib@law.au.dk  

Tlf.:   +45 40 54 50 07

Web:  https://au.dk/ib@law.au.dk 

Startdato: 1. september 2019

Slutdato:  26. marts 2023

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen har til formål at analysere staters retlige forpligtelser under internationale og europæiske menneskerettigheder i en kontekst af naturkatastrofer og klimaforandringer. Projektets første del analyserer staters forpligtelse at evakuere dele af deres befolkning, mens projektets anden del analyserer princippet om non-refoulement. Det er en retsdogmatisk afhandling, men elementer af retspolitiske overvejelser og analyser indgår også. 


Stereotyping as a Human Rights Issue

Liv Navntoft Henningsen

Roskilde Universitet

Mail: livnh@ruc.dk  

Tlf.:  +45 3025 9943

Web: 

Startdato: Juni 2019

Slutdato:  

Projektbeskrivelse:

I projektet analyseres tendenser i nyere retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omkring stereotypisering, stigma og bias. Der anvendes både retsdogmatiske og retsfeministiske metoder og teori. Teoretisk bidrager projektet med et poststrukturalistisk og nymaterialistisk perspektiv på retten.


The Meaning of a Fair Trial: A Comparative Study of Jurisprudence of the American Federal Courts and the European Court of Human Rights

Kacper Zajac

Aarhus University, Department of Law

Mail: kacperzajac@law.au.dk

Tel.:  

Web: http://pure.au.dk/portal/en/kacperzajac@law.au.dk

Starting date: 1 September 2019

Completion date:  31 August 2022

Project description:
A comparative study of the rights of the accused in the criminal trial under the 5th and 6th Amendments to the US Constitution and Article 6 and Article 4 of Protocol 7 of the European Convention on Human Rights to determine their exact scope in relation to one another.


Legal Parenthood in International Surrogacy - A Comparative Study of Modern Family Law

Maria Hjeds

Department of Law, Aalborg University

Mail: mahj@law.aau.dk  

Tel.: +45 20463270

Web: 

Starting date: 15.12.2018

Completion date: 15.12.2021

Project description:

The aim and purpose of the thesis is to examine the regulation of legal parenthood of children who are born through surrogacy. The thesis will have its outset in Danish law, but will consist of a comparative analysis as well. The overall question is which considerations (and to whom) weigh heavily in the decision to grant or deny legal parenthood to the intending parents of a child born through international surrogacy. The safeguarding of human rights and in particular the right to family life and the best interests of the child will be discussed and interpreted as well. 


Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

Nanna Grønning-Madsen

Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Mail:  ngra@sam.sdu.dk  

Tlf.:   +45 65 50 36 69/24 60 43 80

Web:  https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/nanna-gr%C3%B8nning-madsen 

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  29.10.2022

Projektbeskrivelse:

Ph.d.-afhandlingen vil foretage en retsdogmatisk analyse af straffelovens § 114, herunder med særlig fokus på terrorismeforsættet. 
Afhandlingen vil være delt op i to primære dele: Den første del er en analyse af § 114 med særlig fokus på forsætskravet i bestemmelsen. Analysen vil bestå af en gennemgang af de bagvedliggende retlige instrumenter fra bl.a. EU og FN, en analyse af gerningsindholdet i § 114, samt forsættet hertil. Der vil ligeledes blive set på omkringliggende emner, såsom vurderingen af gruppers terrorismeforsæt, motivets betydning i terrorismesager samt det ikke-konkretiserede forsætskrav i §§ 114 b - e. Den anden del er en retspolisk del, hvor det vil blive drøftet, hvorvidt § 114, lever op til legalitetsprincippet i strl. § 1, herunder særligt princippet om klarhed. Eventuelle problemstillinger vil forsøges forbedret, og i den forbindelse vil der blive søgt efter inspiration fra bl.a. norsk ret.


Taking Rights of Nature and Human Rights Seriously

Katarina Hovden

Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen

Mail: katarina.hovden@jur.ku.dk  

Tel.:  + 45 42 72 62 91 

Web: https://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/604967  

Starting date: 1 September 2017

Completion date:  31 August 2021

Project description:
Rights of nature are gaining traction. Several countries have adopted rights of nature laws (at constitutional, national, and local level) or recognised the rights of nature in court judgments. These laws and legal sources inter alia recognise that nature is a subject of the law, and, in certain cases, grant specific legal rights to nature. Born out of an Earth-centred or ecological paradigm, rights of nature (laws) present a fundamental challenge to the otherwise anthropocentric or human-centric system of law and governance.
Set against these developments, the PhD project studies the relationship(s) between the rights of nature and human rights in jurisdictions that recognise both categories of right-holders. Mindful that most legal and governance systems remain anthropocentric, individualistic and mechanistic in their very structure, the project will investigate what happens at the interface between the old paradigm (most existing individual human rights) and the new, ecological paradigm (the rights of nature). Questions to be explored include> When rights conflict (as they often do), whose rights prevail and under what circumstances? Is there a risk that the prevailing (anthropocentric) legal order will subsume and swallow the ecological one, rendering the rights of nature “mere rhetoric”? If so, what would it take for the ecological paradigm to penetrate the anthropocentric machinery of law?


Menneskerettigheder i kommunerne

Peter Kristian Hjaltason

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder

Mail: peter.kristian.hjaltason@jur.ku.dk   

Tlf.:  +45 35 33 09 50

Web: http://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/435668   

Startdato: 01.10.2017

Slutdato:  30.09.2020

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan de danske kommuner arbejder inden for en menneskeretlig tænkning og diskurs. Det har særligt fokus på børneområdet, herunder bl.a. reglerne om tvangsadoption og videreført anbringelse mv. Undersøgelsen vil både bestå af en retsdogmatisk analyse og en retssociologisk undersøgelse.