Obligationsret, almindelig

Digital entrepriseret

Nicolaus Falk-Scheibel    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  nicolaus.falk@jur.ku.dk 

Tlf.:   +45 25 10 05 90

Web:  https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/279890      

Startdato: 01.04.2018

Slutdato:  31.03.2022

Projektbeskrivelse:
Projektet har arbejdstitlen "Digital Entrepriseret" og beskæftiger sig med bygge- og anlægssektorens digitalisering.
Projektet undersøger digitaliseringens betydning for entrepriseretten, herunder navnlig hvorvidt anvendelsen af BIM (Building Information Modeling) påvirker den traditionelle fordeling af roller og ansvar mellem byggeriets parter. I den forbindelse undersøges det, hvorvidt digitaliseringen udfordrer de traditionelle kontraktretlige grundsætninger om parternes reaktions- og loyalitetspligter. 


Forældelsesregler - udvikling og grænser

Mathias Mikkelsen    

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  mm@law.au.dk 

Tlf.:   

Web: http://pure.au.dk/portal/da/mm@law.au.dk     

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.08.2021

Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at undersøge udviklingen i det almindelige forældelsesinstitut særligt i lyset af 1) de seneste ændringer af forældelsesloven, hvor forældelsesfristerne for visse fordringer er blevet ophævet med tilbagevirkende kraft 2) den seneste retspraksis, hvor domstolene har fortolket forældelsesloven i lyset af Danmarks internationale forpligtelser med den konsekvens, at forældelsesreglerne er blevet fortolket udvidende eller er blevet tilsidesat. Det undersøges på den baggrund, hvilke hensyn og formål forældelsesreglerne har til formål at varetage, om der er sket en forskydning heri, samt hvilke grænser internationale konventioner sætter for udformningen af forældelsesreglerne.


Smart Contracts from a legal perspective

Peter Istrup    

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  peter.istrup@law.au.dk 

Tlf.:   +45 30 68 18 70

Web:  https://au.dk/peter.istrup@law.au.dk    

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.08.2021

Projektbeskrivelse:
Omfanget af projektet er ikke endeligt fastlagt, men den foreløbige arbejdstitel er; Retsdogmatisk og komparativ analyse af ”Smart Contracts”, med særlig fokus på definition, beskrivelse, anvendelsesområde og legale (formueretlige) udfordringer ved brug af Smart Contracts og blockchain teknologier, i såvel dansk som internationalt perspektiv.


Appropriation in the Property Law – An analysis of the substantive requirements of the appropriation in different legal areas in the Property Law

Anna Holst Fyhn

University of Southern Denmark

Mail:  Fyhn@sam.sdu.dk  

Tlf.:   +45 30 89 44 30/ +45 60 50 22 58 

Web:    

Startdato: 01.02.2018

Slutdato:  31.01.2021

Projektbeskrivelse:
Ingen


Kontraktrummets betingelser for efficient anvendelse af Offentlig Privat Partnerskab - et socialt infrastrukturelt perspektiv

Sandie Nøhr Nielsen

Copenhagen Business School - Juridisk Institut

Mail:  snn.jur@cbs.dk

Tlf.:   3815 2605

Web: 

Startdato: 02.02.2016

Slutdato: 28.12.2019

Projektbeskrivelse:

Sandie Nøhr Nielsen arbejder på en ph.d.-afhandling der analyserer rammerne for mulige gevinster ved Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), herunder i hvilken grad kontraktrummet i et OPP kan optimere samarbejdsværdien for den offentlige og private aftalepart. Afhandlingen har fokus på krydsfeltet mellem privatret og offentlig ret, og virkningerne heraf. Forskningen har et særligt fokus på sociale infrastrukturelle OPP’er og den kontraktuelle relation. Erfaringer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der for den offentlige part er flere forhold der gør sig gældende for, hvornår OPP er økonomisk fordelagtigt. Formålet med afhandlingen er, at forsøge at give et fællesoptimerende perspektiv på anvendelsen af OPP, for herigennem at øge samarbejdet mellem sektorerne, sikre en optimeret samarbejdsværdi og en optimering af OPP kontrakten.