Erstatnings- og forsikringsret

Godtgørelse for tort: En retsdogmatisk analyse af erstatningsansvarslovens § 26

Carina Hagen Andersen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  can@law.au.dk 

Tlf.:   + 45 51 29 58 50

Web:  https://au.dk/can@law.au.dk

Startdato: 01.09.2021

Slutdato:  31.08.2026

Projektbeskrivelse:

Projektet har overordnet til formål at foretage en retsdogmatisk analyse af erstatningsansvarslovens § 26 om godtgørelse for tort, herunder en undersøgelse af udviklingen inden for bestemmelsens anvendelsesområde samt udmålingen af godtgørelse. I forlængelse heraf vil projektet undersøge udviklingens sammenhæng med lovgivningens formål, og om lovgivningen er tilstrækkelig effektiv på området. Der vil endelig blive foretaget komparative undersøgelser med udgangspunkt i norsk og svensk ret.