Retsvidenskabelige spørgsmål

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 28. maj 2024,  kl. 09:00 - 15:30

Sted

SDU, Campus Odense. Lokale oplyses ved tilmelding

Formål

Retsvidenskabelige forskningsspørgsmål" er et retsvidenskabeligt ph.d.-kursus, der fokuserer på betydningen af det retsvidenskabelige forskningsspørgsmål.

Kurset behandler forskningsspørgsmålets betydning som et afgørende kvalitetskriterium. Det er således en central opgave i ph.d.-forløbet at få formuleret det rette forskningsspørgsmål. Herudover fokuseres der på forskningsspørgsmålets betydning for selve ph.d.-projektets tilrettelæggelse og forløb. Her kan foreløbige forskningsresultater, feedback og kritik undervejs medføre ændringer i forskningsspørgsmålet.

Kurset fokuserer således både på forskningsspørgsmålet som et fagligt kvalitetskriterium samt dets betydning for ph.d.-forløbet.

ECTS

Kurset tæller 1 ETCS-point.

Målgruppe

Ph.d.-stipendiater der skriver retsvidenskabelige ph.d.-projekter. Kurset er især målrettet stipendiater, der er i første halvdel af deres ph.d.-forløb.

Deltagerantal

Op til 12 ph.d.-stipendiater.

Program

9.00-9.45 "Retsvidenskabelige forskningsspørgsmål" v. Nina Dietz Legind og Morten Kjær.

9.45-11.15: "Mit ph.d.-projekt og dets forskningsspørgsmål", oplæg ved tre ph.d.'er Nanna Grønning-Madsen, Lotte Helms og Louise Damkjær Christensen. Temaer: Forskningsspørgsmålets betydning for forløbet og det endelige forskningsresultat.

11.30-12.30: "At modtage feedback og kritik i tre år". Oplæg ved ph.d. Bodil Øster. 

12.30-13.15: Frokostpause.

13.15-15.15: Workshop 1+ 2

15.15-15.30: Opsamling og afrunding.

Pauser aftales i løbet af dagen.

(Der kan forekomme mindre ændringer i programmet).

Format

Kurset består af et seminar på en dag, hvor der veksles mellem oplæg fra retsvidenskabelige forskere samt et ikke retsvidenskabeligt oplæg om at modtage feedback. Dertil indgår workshops med oplæg fra deltagerne med diskussion af deres projekter og tanker om deres forskningsspørgsmål (se program).

Workshop 1: Anmeldelser og diskussioner af publicerede ph.d.-afhandlinger.

Deltagerne inddeles i grupper, hvorefter de får 5 min. til at præsentere en anmeldelse af en ph.d.-afhandlings forskningsspørgsmål ud fra udleverede arbejdsspørgsmål. De studerendes præsentationer danner grundlag for en fælles diskussion om forskningsspørgsmål.

Workshop 2: Diskussion af ph.d.-stipendiaternes egne forskningsspørgsmål.

Deltagerne får 10 min. til at præsentere deres egne overvejelser om egne forskningsspørgmål.

Til hver workshop er der en seniorforsker som moderator.

Forberedelse

Ph.d.-stipendiaterne skal:

 1. Sende deres nuværende forskningsspørgsmål. Dertil skal de redegøre for, hvad grundlaget er for forskningsspørgsmålets udformning, dets mulige styrker og svagheder, samt deres overvejelser om afgrænsning (1-2 sider).
 2. Forberede en 5 min. mundtlig anmeldelse af en publiceret retsvidenskabelig ph.d.-afhandlings forskningsspørgsmål ud fra udleverede arbejdsspørgsmål. Arbejdsspørgsmålene udsendes til deltagerne.
 3. Forberede et oplæg på 10 min. om egne forskningsspørgsmål med vægt på fordele og ulemper.
 4. Læse materialerne fra de andre deltagere.
 5. Læse kursuslitteraturen.

Læringsmål

Ph.d.-stipendiaterne opnår følgende kompetencer ved gennemførelse af kurset.

Forskningsmæssige evner og teknikker:

 • Redegøre for kvalitetskriterier for forskningsspørgsmål i ph.d.-afhandlinger
 • Reflektere over forholdet mellem det valgte forskningsspørgsmål samt afhandlingen evt. formål
 • Vurdere om et forskningsspørgsmål lever op til kvalitetskriterierne for en ph.d.-afhandling
 • Identificere retsvidenskabelige forskningsspørgsmål
 • Anvende relevante metoder og teknikker indenfor et konkret forskningsfelt
 • Begrunde og forsvare forskningsspørgsmål og den efterfølgende valgte afgrænsning

Kommunikationsevner:

 • Give en klar og præcis præsentation, på skrift eller i tale, i en form, der passer til formålet.

Netværk og teamwork:

 • Give og modtage feedback og kritik.
 • Indgå i en konstruktiv akademisk dialog med fagfæller

Litteratur

 • Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.), Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 2. udg., Ex Tuto Publishing 2020, kapitel 10-11 (34 sider).
 • Sten Schaumburg-Müller: ”Retsvidenskabelige problemer ifølge bedømmelsespraksis”, U.2009B.192 (7 sider).
 • Jens Peter Christensen: "Hvad kan man egentlig bruge juridisk litteratur til i praksis", U.2017.312B  (4 sider)
 • Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller: Kapitel 8-9, i "Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære", Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004 (70 sider)
 • Jens Evald: "Juridisk teori, metode og videnskab", Kapitel 1 og 10, Djøf Forlag 2024 (udkommer 1. februar). Ca. 20 sider.
 • Intro og metodekapitel i en ph.d.-afhandling efter eget valg (ca. 20-40 sider)
 • Samlet læsestof: ca. 145 sider.

Undervisere

Lektor Morten Kjær, professor Nina Dietz Legind, adjunkt Nanna Grønning-Madsen, Adjunkt Lotte Helms og adjunkt Louise Damkjær Christensen, Juridisk institut, Syddansk Universitet

Sprog

Kurset foregår på dansk.

Hvis afhandlingen skrives på engelsk, må oplæg og deltagerens materiale gerne være på engelsk.

Kursusansvarlige

Lektor Morten Kjær og professor Nina Dietz Legind, Juridisk institut, Syddansk Universitet

Tilmelding

Tilmelding til: Louise Kloster Elmbo på mail elmbo@sam.sdu.dk

Tilmeldingsfrist: 14. maj 2024 kl. 12.00

Frist for at sende egne materialer: 20. maj kl. 18.00 til elmbo@sam.sdu.dk