Retsdogmatik, god forskningspraksis og kvalitetskriterier

14. december 2020 - Online, via Zoom

14.10.2020 | Webadministrator

Dato man 14 dec
Tid 00:00 00:00
Sted Online, via Zoom

Indhold

 • Del 1 Retsdogmatik – hvad er det, og hvad kan det?
 • Del 2 Bedømmelse og forsvarshandling samt vejleders rolle – mange veje til succes.

Kursusansvarlige

Professor Birgit Feldtmann (AAU), Professor Sten Schaumburg-Müller (SDU) og Professor Nina Dietz Legind (SDU).

Formål

Del 1: Langt de fleste juridiske ph.d.-afhandlinger benytter sig af retsdogmatisk metode (eller juridisk metode, begreberne bruges her synonymt). Forskellige forskningsspørgsmål og dermed afhandlinger vil typisk støde ind i forskellige problemer, fx med uoverskueligt meget domspraksis eller ingen domspraksis, en masse ikke bindende retningslinjer o.lign. Angivelse af at anvende retsdogmatisk metode angiver i sig selv ikke noget om udfordringerne ved og eventuelle løsninger på sådanne problemer. Desuden indeholder juridiske afhandlinger ofte andre metoder, det være sig som spørgsmål – der muligvis ikke bliver besvaret, fordi anvendelsen af retsdogmatisk metode ikke giver mulighed for at svare – som antydninger eller som nærliggende, men ubrugte muligheder.

Del 2: Centrale spørgsmål for de fleste ph.d.-studerende er: Hvad karakteriserer en god ph.d.-afhandling? Hvad er State of the art? Hvad er Excellence? I forhold til sidstnævnte spørgsmål kan anføres, at begrebet excellence er et begreb, der anvendes bredt inden for forskningen – både i forhold til at beskrive og evaluere forskning. Begrebet anvendes selvsagt derfor også inden for retsvidenskaben. I praksis anvendes begrebet både som et absolut og som et relativt begreb, og det omfatter således både den absolut bedste som den gode men ikke nødvendigvis den absolut bedste forskning. På kurset gennemgås formelle krav for at opnå ph.d.-graden, ligesom en række bedømmelseskriterier/-kategorier vil blive behandlet. De ph.d.-studerende vil dermed få et indblik i de kriterier, der (ofte) ligger til grund for ph.d.-bedømmelser og den dermed den gode/excellente ph.d.-afhandling. I forlængelse heraf vil såvel centrale elementer af ph.d.-uddannelsen, som vejleders rolle blive inddraget, ligesom forsvarshandlingen vil blive inddraget.

Kurset vil give de ph.d.-studerende anledning til at reflektere over deres egen tilgang til metode, herunder særlig retsdogmatisk metode. Kurset vil endvidere give de ph.d.-studerende anledning til at reflektere over og indsigt i, hvad der skal til for at opnå et godt ph.d.-forløb og et godt/excellent forskningsresultat.

Program

 • 08.30 Online kursus åbnes & online morgenmad – uformel snak deltagerne imellem
 • 09.00 Velkomst og introduktionsrunde af personer og ph.d.-projekter
 • 09.30 Oplæg I: Forskeres problemer med retsdogmatisk metode, v. Sten
 • 10.15 Pause – online kaffe / uformel snak
 • 10.30 Oplæg II: Retsdogmatisk metode og tilknyttede metoder i juridiske ph.d.-projekter – nogle praktiske eksempler, v. Birgit
 • 11.15 Refleksioner og deling af erfaring i grupper
 • 11.45 Kort opsamling og afrapportering i plenum
 • 12.00 Frokost
 • 13.00 Oplæg III: Bedømmelse og forsvarshandling samt vejleders rolle – mange veje til succes, v. Nina
 • 13.45 Fælles diskussion i plenum
 • 14.15 Pause – online kaffe / uformel snak
 • 14.30 Feedback ph.d.-studerende imellem og fra oplægsholdere på indleverede papers
 • 15.30 Afslutning og evaluering
 • 15.45 Online kursus lukkes

Forberedelse

Pensum

 • Excellence. Report on Excellence in Legal Research, Københavns Universitet, November 2018 https://jura.ku.dk/english/news/2019/excellence-in-legal-research/. De ph.d.-studerende opfordres til at orientere sig i hele rapporten, samt at læse de dele, der er særligt relevant for ph.d.-studerende.
 • Sten Schaumburg-Müller, Retsvidenskabelige problemer ifølge bedømmelsespraksis i Ugeskrift for Retsvæsen, 2009, s. 192-198.
 • Juraens Verden, Djøf Forlag, 2020, kap. 1, afsnit 1 Indledning om juridisk metode, s. 19-27, og afsnit 5.4 God videnskab og forskersnyd, s. 57-62. Til sidste kan også læses Palle Bo Madsen, ”videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis”, i Riis & Trzaskowski, Skriftlig jura, 2. udg., 2020, ExTuto, s. 351-370.

Paper

 • En til to siders refleksioner over valg af metode og refleksioner over hvad der – på eget forskningsområde/i forhold til eget forskningsspørgsmål – karakteriserer en god ph.d.-afhandling
 • Paper fremsendes til reception@law.aau.dk med angivelse af kursusnavn senest den 7. december kl. 09:00.

Efterarbejde

 • Online evaluering

ECTS

1 ECTS

Tilmelding

Tilmelding sker pr. e-mail til reception@law.aau.dk. Husk at angive kursusnavn og data i din tilmelding.

Kurset er gratis, men antal pladser er begrænsede.

Certifikat for deltagelse fremsendes elektronisk.

Kursus