Ph.d.- kursus – metode I: Praktisk forskningsarbejde, informationssøgning og referencehåndtering

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

tirsdag 7. marts 2023, kl. 09:30 - onsdag 8. marts 2023, kl. 17:00

Sted

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus (Lokale følger senere)

Indhold

Efter gennemførelsen af kursusforløbet vil deltagerne have fået viden om forskellige måder at tilrettelægge forskningsprocesser på, om bedømmelseskriterier og dermed målsætninger for den færdige afhandling, om informationssøgning efter danske og internationale retskilder og om vejledningsprocesser.,

På kursets dag 1 er der fokus på informationssøgning og referencehåndtering, dels generelt om tilrettelæggelse af søgeprocesser og herunder forskelle på hhv. digital og analog søgning, dels om kildekritik og – dokumentation, og endelig mere specifikt om søgning efter internationale kilder med en grundig gennemgang af centrale hjælpemidler i denne proces. Kurset er målrettet deltagernes behov og deltagerne får lejlighed til at arbejde med egne informationssøgninger. Deltagerne indføres herudover i systemer til referencehåndtering.

På kursets dag 2 gennemgås og diskuteres strategier a) for tilrettelæggelse af forskningsdesign og for gennemførelse af ph.d.-projekter, herunder bedømmelseskriterier i praksis b) for vejledning og for den ph.d.- studerendes muligheder for at påvirke vejledningsforløbet og c) overvejelser relateret til publiceringsstrategi.

Udover en aktiv deltagelse skal deltagerne præsentere 3 skriftlige oplæg om deres overvejelser og problemer m.h.t. hhv. forskningsdesign og forskningsarbejde, søgning efter danske og/eller internationale kilder, samt andre praktiske problemer i relation til ph.d.- projektet.

I forbindelse med kurset udsendes reading-list til deltagerne.

Program


Kursusansvarlig               

Professor Bettina Lemann Kristiansen (blk@law.au.dk)

Deltagernes forberedelse                     

Deltagerne skal udarbejde et paper og sende dette til Annemarie Lai Jensen alj@law.au.dk

Deadline for papers er: mandag den 27. februar kl. 12:00

Paper skal indeholde:

  1. En kort præsentation af eget forskningsprojekt.
  2. En kort beskrivelse af overvejelser i relation til informationssøgning og kilder (for eksempel retskilder, databaser, litteratur mv.), som deltageren ønsker inddraget under kurset og andre problemer, som deltageren har oplevet i relation til informationssøgning. Vær så konkret som muligt.
  3. Praktiske problemer som deltageren har oplevet som led i sin forskning eller som forventes mødt i fremtiden.

Paper må max fylde 3 normalsider – en side pr, emne.

Se information om læsestof til kurset i kursusprogrammet.

ECTS                                  

Kurset er en del af de obligatoriske kurser ved AU, hvor der gives en samlet ECTS norm.

For andre deltagere gives 2 ECTS.

Sprog                                    

Kurset afvikles fortrinsvist på dansk – dog er enkelte oplæg på engelsk.

Registrering                         

Send tilmelding til: Annemarie Lai Jensen alj@law.au.dk senest den 20. februar kl. 12:00.

Kontakt Annemarie Lai Jensen alj@law.au.dk for eventuelt yderligere oplysninger herom.

Deltagerbegrænsning

20 deltagere