Juridiske forskningsmetoder - ph.d. kursus i metode II

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

mandag 8. april 2024, kl. 09:30 - torsdag 11. april 2024, kl. 17:00

Sted

Juridisk Institut, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, bygning-lokale 1410-247

Arrangør

Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

Formål

På kurset præsenteres deltagerne for en række forskellige metodiske tilgange, som kunne være af interesse for deres projekt. Formålet med kurset er at sikre en god sammenhæng mellem problemstillingerne i projekterne og de valgte metoder.

Kurset dækker en række centrale juridiske forskningsmetoder: Retsdogmatiske metoder, komparative metoder, retspolitik og behandling af retspolitiske problemer, samt hvordan man kan arbejde med teorier om retlig pluralisme. Endvidere præsenteres og diskuteres interdisciplinære tilgange og anvendelse af flere forskellige metoder i samme projekt. Som undervisere anvendes seniorforskere inden for de respektive felter.

Program                               

Kursusansvarlig

Professor Bettina Lemann Kristiansen er kursusansvarlig. Kurset udbydes i samarbejde med Juridisk Institut, SDU.

Deltagernes forberedelse

Deltagerne skal forud for deltagelse i kurset læse litteratur, som er angivet, samt indsende et paper indeholdende:

  1. en kort beskrivelse af dit eget forskningsprojekt (max. 1 side)
  2. skrive et paper (max. 1 side) om, hvordan du arbejder med at sikre sammenhæng mellem problemstilling og metodevalg. Du må gerne rejse spørgsmål, som du håber besvaret gennem kurset.
  3. et kort resume (max. 1 side) omhandlende en af dig udvalgt tekst, som omhandler metode i juridisk forskning, inkl. vurdering af den valgte litteraturs anvendelighed i dit projekt.

Paper skal sendes til Pia Schytz (pias@law.au.dk) senest den 2. april  kl 12:00 med emneangivelsen: “PhD kursus metode II 2024”. Husk at anføre dit navn på dit paper.  

ECTS

Kurset er en del af de obligatoriske kurser for ph.d. studerende ved Juridisk Institut ved AU. For andre deltagere gives 5 ECTS.

Sprog

Kurset afvikles fortrinsvis på dansk.

Dog kan enkelte oplæg samt dele af litteraturen være på engelsk.

Deltagerregistrering            

Senest  22. marts 2024  – Send en  email til  Pia Schytz (pias@law.au.dk).

Deltagerbegrænsning

Maksimalt 20 deltagere