Arrangement

Juridiske forskningsmetoder - ph.d. kursus i metode II

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

mandag 30. maj 2022, kl. 09:30 - torsdag 2. juni 2022, kl. 17:00

Sted

Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Alle 16, 8000 Aarhus C, lokale 1410/247

Formål

På kurset præsenteres deltagerne for en række forskellige metodiske tilgange, som kunne være af interesse for deres projekt. Formålet med kurset er at sikre en god sammenhæng mellem problemstillingerne i projekterne og de valgte metoder.

Kurset dækker en række centrale juridiske forskningsmetoder: Retsdogmatiske metoder, Komparative metoder, Retspolitik og behandling af retspolitiske problemer, samt hvordan man kan arbejde med teorier om Retlig pluralisme og Governance. Endvidere præsenteres og diskuteres interdisciplinære tilgange og anvendelse af flere forskellige metoder i samme projekt. Som undervisere anvendes seniorforskere inden for de respektive felter.

Program   

Kursusansvarlig

Professor Bettina Lemann Kristiansen er kursusansvarlig. Kurset udbydes i samarbejde med Juridisk Institut, SDU.

Deltagernes forberedelse

Du skal som deltager forud for deltagelse i kurset læse litteratur, som er angivet, samt

1) indsende et paper indeholdende en kort beskrivelse af eget forskningsprojekt (max. 1 side)

2) skrive et paper (max. 1 side) om, hvordan du arbejder med at sikre sammenhæng mellem problemstilling og metodevalg. Du må gerne rejse spørgsmål, som du håber besvaret gennem kurset.

3) medsende et kort resume (max. 1 side) omhandlende en af dig udvalgt tekst som omhandler metode i juridisk forskning inkl. vurdering af den valgte litteraturs anvendelighed i dit projekt.

Paper skal sendes til mhyl@law.au.dk senest den 20. maj. kl 12:00 med emneangivelsen: “Ph.d. kursus juni 2022”. Husk at anføre dit navn på dit paper.  

ECTS

Kurset er en del af de obligatoriske kurser for ph.d. studerende ved Juridisk Institut ved AU. For andre deltagere gives 5 ECTS.

Sprog

Kurset afvikles fortrinsvis på dansk.

Dog kan enkelte oplæg samt dele af litteraturen være på engelsk.

Tilmelding      

Tilmelding til kurset - og til middagen - skal ske senest den 16. maj 2022. Send en mail til PhD sekretær Mette Hyldahl (mhyl@law.au.dk).

Deltagerbegrænsning

Maksimalt 20 deltagere