Fællesnordisk forskerkursus om udvalgte metodespørgsmål i formueretlige forskningsprojekter

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 23. november 2023, kl. 10:00 - fredag 24. november 2023, kl. 16:00

Sted

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, "Flexrummet" (ml. bygning 6 og 8)

Baggrund

Formueretlige forskningsprojekter præges ofte af, at formueretten traditionelt i vid udstrækning har vært ulovfæstet. Domsmaterialet kan give anledning til fortolkningstvivl, og forskellige teoretikere kan anlægge forskellige indfaldsvinkler på samme spørgsmål. Ofte findes der slet ingen retskilder til belysning af de konkrete tvivlsspørgsmål. I så fald får den retlige argumentation betydning.

Håndteringen af disse spørgsmål må ske ved værktøjer, der nyder almindelig anerkendelse. At denne anerkendelse ofte er opbygget på tværs af de nordiske lande mærkes fx i forståelsen af de grundlæggende retsbegreber, i den retlige argumentation, og i fortolkningen af domme og andre retskilder. Derfor er det ofte lærerigt at studere retsvidenskabelige arbejder på tværs af de nordiske lande i formueretlige forskningsprojekter.

Men hvilke overvejelser rejser den slags tværnordisk forskning? Kan nuanceforskelle på tværs af de nordiske lande give et bedre perspektiv på problemerne? Og hvordan fungerer de øverste instanser, der producerer de nordiske domspræjudikater? Disse og andre spørgsmål vil blive behandlet under dette ph.d.-kursus, som er tilrettelagt med sigte på en nordisk gruppe af (primært) formueretlige ph.d.-studerende (”doktorander”).

Formålet med kurset er at kaste lys over disse spørgsmål, både teoretisk og med inddragelse af deltagernes aktuelle projekter. Kurset afsluttes med et forløb, hvor deltagerne aktivt forventes at deltage med bidrag baseret på deres respektive projekter. Et andet hovedformål er at give deltagerne mulighed for at skabe faglige kontakter i andre nordiske lande.

Kursusansvarlige

Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet) og professor, dr.juris Margrethe Buskerud Christoffersen (Universitetet i Oslo).

Kursuslærere dag 1

Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet), professor, jur.dr. Niklas Arvidsson (Lunds Universitet), professor, jur.dr. Johan Bärlund (Helsingfors Universitet), professor, dr.juris Johan Giertsen (Universitetet i Bergen), docent Víðir Smári Petersen (Islands Universitet) og professor Inger B. Ørstavik, PhD (Universitet i Oslo).

Kursuslærere dag 2

Fhv. højesteretspræsident, adjungeret professor Børge Dahl (tidligere Højesteret, Danmark), professor, dr.juris Margrethe Buskerud Christoffersen (Universitetet i Oslo), justitieråd, jur.dr. Juha Häyhä (Högsta domstolen, Finland), fhv. justitieråd, professor jur.dr. Johnny Herre (tidligere Högsta domstolen, Sverige), høyesteretsdommer, dr.juris Kristin Normann (Høyesterett, Norge).

Målgruppe

Kurset er primært henvendt til ph.d.-studerende, der arbejder med formueretlige problemstillinger. Også ph.d.-studerende med projekter tæt på formueretten er velkomne. For ph.d.-studerende uden for de formueretlige fagdiscipliner vil de dele af kurset, der omhandler brugen af højesteretspræjudikater, fx kunne have særlig interesse.

Program og kursusbeskrivelse

ECTS

Kursusvægt for begge dage under ét: 2 ECTS.

Tid og sted

  • Torsdag den 23. november 2023 fra kl. 10:00-17:00
  • Fredag den 24. november 2023 fra kl. 9:00-16:00 

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S. Kurset holdes ved ”Flexrummet” mellem bygning 6 og 8. Universitetet ligger lige ved Islands Brygge Metrostation.

Find vej til Campus: Sådan finder du vej til Det Juridiske Fakultet.

Kort over Campus: Kort over Det Juridiske Fakultetet

Betaling m.v.

Der opkræves ingen betaling for deltagelse, og al forplejning (inkl. middag torsdag aften) dækkes af Det Juridiske Fakultet. Deltagerne skal selv betale for rejse og ophold. Deltager­tallet er indtil videre maksimeret til 40 personer der optages efter først-til-mølle-princippet.

Hotel

Deltagerne forventes selv at arrangere hotel. Det bemærkes, at der er gode og billige hoteller i nærheden af Københavns Universitet Amager, navnlig hvis man reserverer med forudbetaling og uden mulighed for afbestilling.

Se fx https://www.wakeupcopenhagen.dk (fra 450 DKK pr. nat for enkeltværelse).

Registrering og deadlines

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er udløbet.

Man kan kun tilmelde sig hele kurset – ikke dagene enkeltvis.

Deltagernes bidrag

Senest den 15. november 2023 skal deltagerne dernæst fremsende en problemstilling (max. én A4-side), der angiver et formueretligt metodespørgsmål.

Fremsendelse skal ske samtidigt til de to kursusansvarlige på e-mail mads@jur.ku.dk og m.b.christoffersen@jus.uio.no.

Pensum for kursets dag 1

Mads Bryde Andersen: Ret og metode (2002), kapitel 7-8 (s. 163-213). Bogen er frit tilgængelig som pdf-download på www.jurabog.dk.

Mads Bryde Andersen: Retskilder og argumentation i Nordisk Formueret, trykt i Mads Bryde Andersen m.fl. (red.): Aftaleloven 100 år (2015), s. 63-88.

Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret (2021), kapitel 7 om formueretlig argumentation (s. 508-538).

Mads Bryde Andersen: Nordisk formueret mellem pragmatisme og principfasthed, trykt i TfR 2020, s. 39-72.

Niklas Arvidsson: Begreppet sedvane, trykt i Christian Dahlman & Lena Wahlberg (red.): Juridiska grundbegrepp – en vänbok till David Reidhav (2019), s. 193-238.

Pensum for kursets dag 2

Børge Dahl: Dommen (trykt i Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 2. udg. (2020), s. 459-485).

Jan Schans Christensen: Domsskrivning i Højesteret (trykt i Henrik Udsen m.fl. (red.): Festskrift til Mads Bryde Andersen, s. 147-162). Festskriftet ligger www.jurabog.dk.

Lene Pagter Kristensen: Højesterets arbejde 1961-2011 (trykt i Per Magid, Torben Melchior, Jon Stokholm & Ditlev Tamm: Højesteret – 350 år (2011), s. 137-189).

Halvard Haukeland Fredriksen: Bør rettsanvendere flest skrive som Høyesterett? (Lov og Rett 2023, s. 3-4)

Marius Emberland: Argumentasjonsarbeider mer enn informasjonsmedarbeider og samfunnsdebattant (Lov og Rett 2023, s. 141-142).

Der vil senere blive tilføjet yderligere materiale i et omfang på mellem 40 og 60 sider.

Materiale, som ikke kan hentes via de ovenfor anførte links, eftersendes digitalt til de tilmeldte senest fredag den 3. november 2023.