Arrangement

Digitalisering og juridisk forskning – retlige udfordringer og teoretiske perspektiver

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 7. december 2022, kl. 10:00 - torsdag 8. december 2022, kl. 16:00

Sted

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, bygning 1410, lokale 247

Arrangør

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Formål og indhold

Digitalisering giver anledning til mangeartede udfordringer for praktisk juridisk arbejde såvel som juridisk forskning.

I kurset indgår væsentlige teoretiske og metodiske aspekter for forskningen på dette felt. Endvidere behandles mulige konsekvenser af digitalisering, herunder for ændringer i lovgivning og lovgivningspraksis, udfordringer og ændrede roller for retlige aktører samt mere specifikke udfordringer på en række forskellige retsområder.

I kurset inddrages deltagernes behov, problemer og refleksioner i forhold til deres egne forskningsprojekter. Undervisningen tilrettelægges følgelig med vægt på samspil mellem oplæg og diskussioner baseret på deltagernes erfaringer og problemer. Målet er gensidig erfaringsudveksling og fælles refleksion fremfor envejskommunikation.

Program og litteraturliste


Kursusansvarlig

Professor Bettina Lemann Kristiansen, Juridisk Institut, Aarhus BSS, AU.

Deltagernes forberedelse

Deltagerne skal forud for kurset indsende et paper.

Dette paper må højst være 3 sider langt (en standardside er 2.400 anslag).

Paper sendes til: Annemarie Lai Jensen, alj@law.au.dk. Deadline er 28.11.2022 kl 12:00.

Paper skal indeholde:

  1. En kort beskrivelse af dit forskningsprojekt
  2. Overvej anvendelsen  og mulige konsekvenser af digitalisering – på dit forskningsfelt. Overvej herunder følgende:
    • Er lovgivningen, som er omfattet af dit projekt, gjort digitaliseringsklar? Hvis ja: hvordan? Er reguleringsformen ændret?
    • Påvirker digitalisering aktørernes retlige situation? – I givet fald: hvordan?
    • Hvad er de mulige konsekvenser af digitalisering på dit forskningsfelt? Giver digitaliseringen bedre adgang til at få den tilsigtede retsstilling? Bedre oplyste borgere?
    • Medfører digitaliseringen udfordringer i forhold til den traditionelle retsanvendelse, herunder fortolkning af retten og anvendelse af retsprincipper på dit forskningsområde?

ECTS

3 ECTS

Sprog

Dansk. Dog kan enkelte oplæg og tekster være på engelsk.

Registrering

Tilmelding pr mail til Annemarie Lai Jensen, alj@law.au.dk senest den 18.11. 2022 kl. 12:00. 

Deltagerbegrænsning

Maksimalt 20 deltagere.