Event

Ph.d. kursus: Juridiske forskningsmetoder - Metode II

Info about event

Time

Monday 17 April 2023, at 09:30 - Thursday 20 April 2023, at 17:00

Location

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, bygning-lokale 1410-247

Indhold

På kurset præsenteres deltagerne for en række forskellige metodiske tilgange, som kunne være af interesse for deres projekt. Formålet med kurset er at sikre en god sammenhæng mellem problemstillingerne i projekterne og de valgte metoder.

Kurset dækker en række centrale juridiske forskningsmetoder:  Retsdogmatiske metoder, Komparative metoder, Retspolitik og behandling af retspolitiske problemer, samt hvordan man kan arbejde med teorier om Retlig pluralisme . Endvidere præsenteres og diskuteres interdisciplinære tilgange og anvendelse af flere forskellige metoder i samme projekt. Som undervisere anvendes seniorforskere inden for de respektive felter.

Program og litteraturliste

Kursusansvarlig

Professor Bettina Lemann Kristiansen. Kurset udbydes i samarbejde med Juridisk Institut, SDU.

Deltagernes forberedelse

Deltagerne skal forud for deltagelse i kurset læse litteratur, som er angivet, samt indsende et paper indeholdende:

  1. en kort beskrivelse af dit eget forskningsprojekt (max 1 side)
  2. skrive et paper (max 1 side) om, hvordan du arbejder med at sikre sammenhæng mellem problemstilling og metodevalg. Du må gerne rejse spørgsmål, som du håber besvaret gennem kurset.
  3. et kort resume (max 1 side) omhandlende en af dig udvalgt tekst som omhandler metode i juridisk forskning inkl. vurdering af den valgte litteraturs anvendelighed i dit projekt.

Paper skal sendes til  Annemarie Lai Jensen alj@law.au.dk  senest den 11.april  kl 12:00 med emneangivelsen: “PhD kursus metode II 2023”. Husk at anføre dit navn på dit paper.  

ECTS

Kurset er en del af de obligatoriske kurser for Ph.d. studerende ved Juridisk Institut ved AU. For andre deltagere gives 5 ECTS.

Sprog

Kurset afvikles fortrinsvis på dansk.

Dog kan enkelte oplæg samt dele af litteraturen være på engelsk.

Tilmelding

Senest 3. april 2023. Send en  email til  Annemarie Lai Jensen alj@law.au.dk.  

Deltagerbegrænsning

Maksimalt 20 deltagere