Skatte og afgiftsret

Samhandel i koncerner

Julie Bryske Møller Nielsen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jbmn@law.au.dk 

Tlf.:   + 45 40 21 55 82

Web:  http://pure.au.dk/portal/da/jbmn@law.au.dk 

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.09.2023

Projekt beskrivelse:

Artikelbaseret ph.d.-projekt om samhandel i koncerner. Første artikel omhandler transaktioner med nærtstående i børsnoterede selskaber. Følgende emner er desuden relevant for projektet: koncernret (i alle EU-medlemsstater), ledelsesansvar, transaktioners ugyldighed, konkurskarantæne, komparativ analyse, EU-retlig selskabsret, skatteretlig regulering af samhandel i koncerner og transaktioner med nærtstående.


Beskatning af hybride selskaber

Anne Sofie Højrup Bondegaard

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Mail: ashb@law.au.dk 

Tlf.:  +45 87 16 49 23

Web: au.dk/ashb@law.au.dk  

Startdato: 01.02.2016

Slutdato:  01.02.2019

Projektbeskrivelse:

Et hybridt selskab er et selskab, hvor kvalifikationen af, om selskabet har selvstændig skatteretsevne, falder forskelligt ud i henholdsvis Danmark og et andet land, hvortil selskabet har tilknytning. Projektet vil indeholde en retsdogmatisk analyse af beskatningen af hybride selskaber, deres deltagere og koncernforbundne selskaber i dansk national og international skatteret. Analysen vil inddrage komparativ perspektivering og en vurdering af gældende ret ud fra retspolitiske betragtninger.