Forvaltningsret

Digitisation of the Danish public sector

Thea Johanne Raugland

Aarhus University, Department of Law

  tjr@law.au.dk 

  + 45 60 54 95 55 

 http://au.dk/en/tjr@law.au.dk

Starting date: 1 February 2018

Completion date:  24 September 2021

Projektbeskrivelse:

A selection of issues related to protection of personal data when implementing new technologies in the Danish public sector.

Forvaltningskontrakter: Aftaler og myndighedsudøvelse

Rasmus Grønved Nielsen    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

  rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk   

  +45 21 74 92 03

   http://jura.ku.dk/phd/blaa_bog/?pure=da/persons/413573    

Startdato: 1. november 2017

Slutdato:   1. marts 2021

Projektbeskrivelse:

 

Afhandlingen beskæftiger sig med aftaler mellem forvaltningsmyndigheder og borgere med særlig fokus på aftaler om myndighedsudøvelse ("forvaltningskontrakter"). Afhandlingen har navnlig til formål at identificere forskellige aftaletyper og vurdere, hvorvidt der kan opstilles almindelige principper i tilknytning hertil gennem en integration af forvaltningsretlige og kontraktretlige normer. Afhandlingen inddrager perspektiver fra navnlig tysk, norsk og fransk ret.

Menneskerettigheder i kommunerne

Peter Kristian Hjaltason

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder

  peter.kristian.hjaltason@jur.ku.dk   

  +45 35 33 09 50

   http://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/435668   

Startdato: 01.10.2017

Slutdato:  30.09.2020

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan de danske kommuner arbejder inden for en menneskeretlig tænkning og diskurs. Det har særligt fokus på børneområdet, herunder bl.a. reglerne om tvangsadoption og videreført anbringelse mv. Undersøgelsen vil både bestå af en retsdogmatisk analyse og en retssociologisk undersøgelse. 

Offentligt ansattes disciplinære ansvar

Rikke Krøger

Juridisk Institut, Aalborg Universitet

  rik@law.aau.dk 

  +45 40 33 80 33

 

Startdato: 01.07.2017

Slutdato:  01.07.2020

Projektbeskrivelse:

Hensigten med afhandlingen er at undersøge offentligt ansattes disciplinære ansvar og udviklingen heraf. Offentligt ansattes ansvarspådragende handlinger kan sanktioneres strafferetligt eller internt i form af disciplinære foranstaltninger, bl.a. ved påtale, degradering, afskedigelse mv. I den juridiske litteratur ses det disciplinære ansvar primært behandlet for tjenestemænd, det skyldes formentlig bl.a. at der ikke eksisterer et tilsvarende sanktionssystem for overenskomstansatte. På den baggrund forsøges det afklaret, hvad offentligt ansattes ansvar indebærer, hvornår en handling sanktioneres, og om den ansattes stilling er af betydning herfor.

Inklusion i velfærdsstaten: Interaktionen mellem langtidsledige borgere og kommunernes sagsbehandlere

Stine Piilgaard Porner Nielsen

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

  sppn@sam.sdu.dk 

  65 50 15 23

https://dk.linkedin.com/in/stineppn 

Startdato: 01.06.2016

Slutdato:  31.05.2019

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan sociale problemer håndteres retligt i interaktionen mellem sagsbehandlere, der er ansat i den kommunale forvaltning, og langtidsledige borgere. Ph.d.-projektet er retssociologisk og undersøger juraens og den retlige bevidstheds betydning i interaktionen mellem langtidsledige borgere og sagsbehandlere, der arbejder med at hjælpe langtidsledige borgere i beskæftigelse. Formålet med projektet er at belyse sagsbehandlingens processer og virkning ved at kortælle borgeres og sagsbehandleres praksis og erfaringer. 

Det dobbelte retsgrundlag for offentligt overenskomstansatte

Mette Søsted

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

  mettesoested@law.au.dk

  60 61 20 33

 

Startdato: 01.09.2015

Slutdato:  01.05.2019

Projektbeskrivelse:

Projektet placerer sig inden for den individuelle, offentlige ansættelsesret, hvilket er et felt, som svært lader sig placere i sondringen mellem offentlig og privat ret. Som udgangspunkt anses ansættelse på overenskomst for at udspringe af privatretten og dets principper. Retsudviklingen, primært ved ombudsmanden og domstolene, har imidlertid medført, at det offentlige - også i arbejdsgiverrollen - er forpligtet til at iagttage forvaltningsretlige regler og principper. Omfanget af forvaltningsretlige krav til personaledispositioner er imidlertid ikke klart udviklet, og der tegner sig samlet set et broget retsgrundlag for denne lønmodtagergruppe.

Kerneopgaver i hhv. politiet og den private sikkerhedsbranche

Mette Volquartzen

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA)

  mette.volquartzen@jur.ku.dk

  +45 60 51 47 93

 

Startdato: 01.03.2016

Slutdato:  29.02.2019

Projektbeskrivelse:

I projektet vil jeg analysere, hvad der i dag og den umiddelbare fremtid kan defineres som politiets kerneopgaver - herunder en præcisering af, hvad begrebet "kerneopgaver"  eller opgaver med "politimæssig relevans"  nærmere vil sige. Samtidig vil jeg analysere den private sikkerhedsbranche  virksomhed som "privat politi" - således at det retsgrundlag, der regulerer branchens virksomhed som "privat politi" kan blive opdateret, også med hensyn til, hvad der er og bør være branchens kerneopgaver. Både tekniske, materielle og bemandingsmæssige perspektiver vil blive taget  i betragtning.

Offentlig Privat Partnerskab – En komparativ juridisk og økonomisk analyse af investeringspotentialerne i danske hospitalsprojekter

Sandie Nøhr Nielsen

Copenhagen Business School - Juridisk Institut

  snn.jur@cbs.dk

  3815 2605

 

Startdato: 01.02.2016

Slutdato:  31.01.2019

Projektbeskrivelse:

Formålet med afhandlingen er at skabe et videnskabeligt bidrag til brug for udvikling og frembringelse af Offentlige Private Partnerskaber (OPP) i Danmark, med baggrund i komparative analyser af retsstillingen samt en finansiel- og økonomisk analyse af markedet for OPP med henblik på at fremkomme med en fremadrettet retspolitisk anbefaling.

Private and public property in land: Resolving property disputes in Iceland and beyond

Valgerdur Solnes

University of Copenhagen, Faculty of Law / University of Iceland, Faculty of Law

 valgerdur.solnes@jur.ku.dk

 +45 31 52 72 27

  http://jura.ku.dk/cora/ansatte/?pure=da/persons/537327

Starting date: 01.09.2015

Completion date: 31.08.2018

Project description:

The research examines the Icelandic Supreme Court’s case law on account of a 1998 legislation. The legislation granted administrative power (subject to judicial review) to determine boundaries between private and public land in Iceland. The legislature opted out of enacting special evidentiary rules, and chose to adopt procedural rules to safeguard the human rights of all relevant parties. This approach was tested by the ECtHR, who concluded that the 1998 legislation, and the case law are not in violation of the ECHR (right to property, and right to a fair trial).

Børns rettigheder i tvangsanbringelsessager

Anne Mørk Pedersen

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

  ampe@law.aau.dk

  +45 99 40 28 01

 

Startdato: 01.08.2015

Slutdato:  31.07.2018

Projektbeskrivelse:

Ingen 

Begrebet "god tro" i formueretten

Line Mogensen

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

 lmo@law.aau.dk

Startdato: 01.08.2015

Slutdato: 31.07.2018

Projekt beskrivelse:

En analyse af begrebet "god tro" i relation til juridiske personer.