Arbejds- og ansættelsesret

Offentligt ansattes disciplinære ansvar

Rikke Krøger

Juridisk Institut, Aalborg Universitet

  rik@law.aau.dk 

  +45 40 33 80 33

 

Startdato: 01.07.2017

Slutdato:  01.07.2020

Projektbeskrivelse:

Hensigten med afhandlingen er at undersøge offentligt ansattes disciplinære ansvar og udviklingen heraf. Offentligt ansattes ansvarspådragende handlinger kan sanktioneres strafferetligt eller internt i form af disciplinære foranstaltninger, bl.a. ved påtale, degradering, afskedigelse mv. I den juridiske litteratur ses det disciplinære ansvar primært behandlet for tjenestemænd, det skyldes formentlig bl.a. at der ikke eksisterer et tilsvarende sanktionssystem for overenskomstansatte. På den baggrund forsøges det afklaret, hvad offentligt ansattes ansvar indebærer, hvornår en handling sanktioneres, og om den ansattes stilling er af betydning herfor.

Det dobbelte retsgrundlag for offentligt overenskomstansatte

Mette Søsted

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

  mettesoested@law.au.dk

  60 61 20 33

 

Startdato: 01.09.2015

Slutdato:  01.05.2019

Projektbeskrivelse:

Projektet placerer sig inden for den individuelle, offentlige ansættelsesret, hvilket er et felt, som svært lader sig placere i sondringen mellem offentlig og privat ret. Som udgangspunkt anses ansættelse på overenskomst for at udspringe af privatretten og dets principper. Retsudviklingen, primært ved ombudsmanden og domstolene, har imidlertid medført, at det offentlige - også i arbejdsgiverrollen - er forpligtet til at iagttage forvaltningsretlige regler og principper. Omfanget af forvaltningsretlige krav til personaledispositioner er imidlertid ikke klart udviklet, og der tegner sig samlet set et broget retsgrundlag for denne lønmodtagergruppe.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Nicole Christiansen

Københavns Universitet

  nicole.christiansen@jur.ku.dk

  35 33 36 67

 

Startdato: 01.11.2014

Slutdato:  31.10.2017

Projektbeskrivelse:

Projektets formål er at undersøge, hvordan beskyttelsen af medarbejderne har udviklet sig gennem årene og hvilke retlige problemstillinger der knytter sig sundhedsfremme på det danske arbejdsmarked. Sundhedsfremme er i Danmark defineret ved 5 faktorer – kost, rygning, alkohol, motion og stress. Det er et forholdsvist nyt fænomen og formålet med projektet er at analysere og vurdere den samlede retlige regulering på området, der - grundet sin kompleksitet - i stigende grad er præget af uoverskuelighed. Det centrale fokus er derfor sammenspillet mellem arbejdsmiljøloven og det arbejdsretlige system.