Formueretlige principper i forskningen – forskning i formueretlige principper

21. november 2018 - Syddansk Universitet, Odense

12.04.2018 | Syddansk Universitet

Dato ons 21 nov
Tid 09:00 17:00
Sted Syddansk Universitet, Campusvej 35, 5230 Odense M

 

Formål

Den almindelige formueret (aftaleret, tingsret, erstatningsret og obligationsret) er til stadighed en central juridisk disciplin, som er pensum på jurauddannelsen. Formueretten danner også grundlaget for væsentlige dele af lovgivning fx købeloven og lejeloven, ligesom anvendelsen af formueretten lægges til grund for mange retsafgørelser, og mange almindelige formueretlige principper kommer til udtryk på forskellig vis i forskellige kontrakts typer indenfor forskellige retsområder. På internationalt niveau spiller formueretlige principper også ind ved afgørelse af tvister mellem parter fra forskellige lande, ligesom aftale- og obligationsretlige principper stadigt søges kodificeret på internationalt plan. På trods heraf synes forskningen i formueretten – og anvendelsen af grundlæggende formueret i forskningen, herunder i forhold til obligationsrettens almindelige og specielle del – ikke at nyde nogen større bevågenhed blandt ph.d.-stipendiater og andre juridiske forskere i Danmark.

Formålet med kurset er på denne baggrund at synliggøre, hvordan formueretten har indflydelse for retstilstanden på forskellige retsområder, eksempelvis formuerettens påvirkning af familieretlig, selskabsretlig eller lejeretlig regulering eller fortolkningen af lovbestemmelser og deres anvendelse indenfor forskellige retsområder, og hvordan den dermed kan anvendes som grundlag for forskning på nationalt og internationalt plan. Endvidere er formålet at demonstrere, at formueretten og/eller de principper som typisk betragtes som formueretlige kan anvendes i samspil med andre retsområder og videnskaber.

Kurset vil blive gennemført med udgangspunkt i en række oplæg vedrørende udvalgte emner. Deltagerne skal på forhånd læse en kortere række tekster (artikler), som relaterer sig til formueretten direkte og indirekte. Deltagerne skal endvidere forberede et kort oplæg om det formueretlige indhold i deres forskningsprojekt – eller eksempler på anvendelsen af generelle retlige principper/standarder på en den specialdisciplin, som deres forskning vedrører (fx forvaltningsret/konkurrenceret eller skatteret; dansk ret/international ret). På grundlag heraf vil der blive faciliteret en række diskussioner om de formueretlige aspekter (eller manglen på samme) i forskningsprojekterne og/eller anvendelsen af generelle retsprincipper i forskning i specialdiscipliner.

Foreløbigt program

 

Litteratur

Oplysning om obligatorisk litteratur fremkommer senere.

ECTS

Kurset giver 1 ECTS.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Louise Kloster Elmbo – elmbo@sam.sdu.dk

Kursus